Kutuba: sungalo kumbeli ani atono Boli

Walandaw kilayoro:

Nienfoli suruman

Yinbila, Lachuli kata Allah Niensira ya man ani Tubi man, Allah ka nema ba doye sunkalo ye, sunkalo Fusamantiyaw, sungalo kumbeli ani atono Boli Toko ya ….

Anw makobe i ka hakili nan na