• Sidiki Dienta Bamanan

  lasekin ni kela, walafili la, Bayelemali kela, fenw djate : 227

  Charia kenlende do Riyadh universite imam kanlanso la.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 203

 • Saad Al Gamidi Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 182

  Saad ben Said Al Gamidi, Kurana kalan na lako donen do, Kanu misiri alimami do Dammam Saudia djamana kan, Imam chatibi tokola kalan so niemoko do Dammam.

 • walafili la, Kurana kalan na, lasekin ni kela, fenw djate : 162

  Alimamido Madin Kira ka misiribala

 • Mustafa Ismaile Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 123

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 117

  Adil Ben salim Al kalbani Kurana kana Lakodone do Dien kono naka Kurana kalan kan Dumanye, aka kalan kanbe Saudia Djamana Kurana Karadio sobala ani Telso dow la.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 102

  Alimami do Makah Alikaba misiri bala.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 100

  Alimamido Makah Al kaba misiri la.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 89

  Alimamido Madina KIra ka misiri bala.

 • Mouhamad Traore Bamanan

  walafili la, Bayelemali kela, fenw djate : 83

  Almami do, mali wadjouli kelaw ka ton yinmogo do, mali silamew ka tonmba tonde do.

 • walafili la, Kurana kalan na, lasekin ni kela, fenw djate : 80

  Alimami do Kira ka misiri la Madina

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 63

  Alimamido Madina Kiraka misiri bala.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 57

  Michari ben Rachid Al Affasi, Kuweiti ka do, Aye kurana kalan karamoko baw fe ina fo Ahmad Az-zayat ani Ibrahim Ali chahata ani Abdu Rafi Ridwani Ali Ach-charkawi ani Ahmad Issa Al ma-asirawi ani karamoko werew Kuweiti ani Egypti ani Saudia

 • walafili la, fenw djate : 48

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 47

  Mahmud Ali al banna Egypte Kurana kalana lakodone do, abankera Egypti san 1926, aye kurana durusi karamoko Musa Al mintachi bolo, asi san tani kele. Okofe atara dina famuyaw kalan (tonto) dukura. Aye Kurana kalan tiokoyaw Kalan Karamoko Ibrahim ben Salam Al maliki fe, Afatura san 1405h/1985.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 32

  Alimami do Makah Alkaba misiri bala.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 30

  Ahmad ben Ali ben Muhamad Al adjmi, abankera (kubar) san 1968 , aye doctora soro Kurana fasari lila. aye master soro lahor pakistan imam kalanso ba bolo farala.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Mahmud Khalile Al Husari Egypti Kurana kalana niemoko ba Ani Djiyin Kurana kalanaw ka ton niemoko ba, Abankera (tonto) san 1335h/1917, Afatura san 1401h/ 1980 safo seli kofe, Aka kurana kan kan tara san 1961, ani 1964, ani 1968, ani 1969, ani 1973, kalan tiokoyaw tiaman na, aye Gafew tiaman walafili Kurana ni adoniyaw kan.

 • Farise Abade Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

  Farise Abade kurana kalan kan duman do Yamani kado lasili do, aye kurana doniya Gafe dow kanta , ani Kurana kalankan, Alimami do ali ben Abi talibi misiri la Saudia Djamana kan.

 • walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 28

gafe fura : 6 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na