Sabali 2

Sabali 2

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda sabali Nafa dow kan: Allah fara len be sabali Bakaw kan, Allah Be sara Ba di sabalali Bakaw man, sabali ye Bara Baw do ye .

Anw makobe i ka hakili nan na