Sabali 3

Sabali 3

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda sabali kan : sabali fusamantiya Allah kira ka kuman kanw na , sabali ye dien ani lahara Here ko dow ye, sabali ni se soro be Nionkon fe, sabali be djurumuw ani filiw yafa..

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

boyorow:

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na