Vrijednosti dobrih djela u međuljudskim odnosima

Opis

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti dobrih djela koja se tiču međuljudskih odnosa, poput pozivanja Allahu, naređivanja dobra i zabranjivanja zla, savjetovanja, oživljavanja sunneta, potpomaganja u dobru, posjete bolesniku, sadake, blagosti, džihada, hidžre i posjećivanja u ime Allaha.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Vrijednosti dobrih djela u međuljudskim odnosima

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل المعاملات﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti dobrih djela u međuljudskim odnosima

  Vrijednost pozivanja ka Allahu

  Allah Uzvišeni veli: A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: Ja sam doista musliman! Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, tad gle! Onaj koji ti neprijatelj bijaše kao da ti odjednom prisni prijatelj postade. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni. (Fussilet, 33-35.)

  Sehl b. Sa'd prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aliji, na dan Hajbera kazao: „...zatim ih pozovi u islam i obavijesti ih koja su njihova prava i obaveze, jer, tako mi Allaha, da Allah putem tebe uputi samo jednog čovjeka, to ti je vrednije nego da imaš u svome posjedu najbolju stoku.“[1]

  Vrijednost naređivanja dobra i odvraćanja od zla

  Allah Uzvišeni veli:

  1. I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - oni će šta žele postići. (Alu Imran, 104.)

  2. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici. (Alu Imran, 110.)

  Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko od vas vidi nevaljalo djelo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako to nije u mogućnosti, onda svojim jezikom, a ako ni to nije u mogućnosti, onda (neka osudi) svojim data-originalem, a to je najslabiji stepen vjerovanja.”[2]

  Vrijednost savjetovanja

  Temim Ed-Dari prenosi da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Vjera je savjet!“ Rekoše: „Savjet o kome, Božiji Poslaniče?“ Reče: „Savjet o Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, savjet vođama muslimana, i o ostalom muslimanskom puku!'“[3]

  Vrijednost širenja i preporučivanje istine

  Allah Uzvišeni veli:

  1. Tako mi vremena, čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (El-Asr, 1-3.)

  2. A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar. (Et-Tevbe, 71.)

  Vrijednost onoga ko uvede (oživi) neku lijepu praksu

  Džerir b. Abdullah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Onaj ko u islam uvede lijepu praksu imat će njegovu nagradu kao i nagradu onih koji ga budu činili poslije njega, a da im se neće njihova nagrada umanjiti. Onaj ko u islam uvede ružnu praksu imat će zato grijeh, kao i grijehe onih koji ga budu poslije njega radili, a da im se neće od njihovih grijeha ništa umanjiti.“[4]

  Vrijednost popravljanja međuljudskih odnosa

  Ebu Derda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Hoćete li da vas obavijestim o djelu koje je bolje od (dobrovoljnog) posta, namaza i sadake? Rekoše: 'Hoćemo, Allahov Poslaniče!' On reče: 'Popravljanje međuljudskih odnosa, a zaista iskvarenost međusobnih odnosa iskorjenjuje vjeru.'“[5]

  Vrijednost potpomaganja u dobru

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. (El-Maide, 2)

  2. A oni koji kasnije vjenici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju - i oni su vaši. A rođaci su, prema Allahovoj Knjizi, jedni drugima preči. - Allah, zaista sve zna. (El-Enfal, 74.)

  Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vjernici su kao zdanje, jedni druge potpomažu.“ Nakon što je izrekao ovaj hadis, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prožeo svoje prste. [6]

  Vrijednost davanja utjehe vjerniku i međusobnog potpomaganja

  Allah Uzvišeni veli: Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku. (El-Feth, 29)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko otkloni nevolju od brata muslimana – Allah će otkloniti njegovu nevolju na Sudnjem dana, ko olakša onome ko ima poteškoću i Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu, ko pokrije sramotu brata muslimana – Allah će pokriti njegovu sramotu na dunjaluku i na Ahiretu. Allah je na pomoći svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu.“[7]

  Vrijednost posjete bolesniku

  Sevban prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Sve dok je čovjek u posjeti bolesniku on je u džennetskoj hurfi.“ Neko upita: „A šta je džennetska hurfa?“ Poslanik reče: „To je džennetska bašča u kojoj ubiraš džennetsko voće koje želiš.“[8]

  Vrijednost sadake

  Allah Uzvišeni veli:

  1. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali - mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. (El-Hadid, 18ز)

  2. Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (El-Bekare, 274.)

  Vrijednost blagosti prilikom kupoprodaje i potražnje ličnog prava

  Džabir b. Abdullah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Neka se Allah smiluje čovjeku koji je lahak i velikodušan prilikom kupovoine, i prilikom prodaje i prilikom potraživanja svojeg prava.“[9]

  Vrijednost džihada, hidžre i pomaganja na Allahovom putu

  Allah Uzvišeni veli:

  1. Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni - nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu, počasti od Sebe i oprost i milost. - Allah prašta i samilostan je. (En-Nisa, 95-96.)

  2. Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu - oni su, zbilja, pravi vjernici - njih čeka oprost i obilje plemenito. (El-Enfal, 74.)

  3. ﷻ‬ većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje; oni će postići što žele. Gospodar njihov im šalje radosne vijesti da će im milostiv i blagonaklon biti i da će ih u džennetske bašče uvesti, u kojima će neprekidno uživati, vječno i zauvijek će u njima boraviti. Uistinu, u Allaha je nagrada velika. (Et-Tevbe, 20-22.)

  4. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100.)

  Vrijednost posjećivanja u ime Allaha

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je čovjek posjetio svoga brata u drugom selu, pa je Allah, dželle šanuhu, na njegov put postavio meleka. Kada je ovaj došao kod njega reče: „Gdje ćeš?“ Ovaj reče: „Idem svome bratu u ovom selu.“ On reče: „A imaš li neku potrebu kod njega.“ „Ne“, reče ovaj, „osim što sam ga zavolio u ime Allaha.“ Melek reče: „Uistinu sam ja Allahov izaslanik tebi i Allah, dželle šanuhu, te je zavolio kao što si ti zavolio svog brata u ime Njega.“[10]

  Od Muaza b. Džebela prenosi se da je rekao: „Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Moja ljubav je obavezna onima koji se vole u ime Mene, onima koji se druže u ime Mene, onima koji se posjećuju u ime Mene i onima koji jedni drugima udjeljuju u ime Mene.’“[11]

  [1] Bilježe Buharija, br. 2942., i Muslim, br. 2406., i ovo je njegova verzija.

  [2] Bilježi Muslim, br. 49.

  [3] Bilježi Muslim, br. 55.

  [4] Bilježi Muslim, br. 1017.

  [5] Hadis je ispravan, a bilježe ga Ebu Davud, br. 4919., i ovo je njegova verzija, i Tirmizi, br. 2509.

  [6] Bilježe Buharija, br. 481., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2585.

  [7] Bilježi Muslim, br. 2699.

  [8] Bilježi Muslim, br. 2568.

  [9] Bilježi Buharija, br. 2076. Kaže Ibn Hadžer el-Askalani: „Tj. lahak je kada traži svoje pravo i nije naporan (dosadan).“ Vidjeti: Fethul-Bari, 4/307.

  [10] Bilježi Muslim, br. 2567.

  [11] Hadis je ispravan, a bilježi ga Malik, br. 1779., i ovo je njegova verzija, i Ahmed, br. 22380.

  Naučna klasifikacija: