Adabi vezani za snoviđenje

Opis

Autor u ovom članku govori o nekim adabima kojih se treba pridržavati musliman kada vidi lijep ili ružan san, u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Adabi vezani za snoviđenje

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Hakija Kanurić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿ آداب الرؤيا﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  هاكيا كانوريتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Adabi vezani za snoviđenje

  Vrste sna

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. Snova ima tri vrste: lijep san koji je radosna vijest od Allaha, san kojim šejtan raztužuje i san o onom o čemu čovjek razmišlja. Ako neko od vas vidi u snu ono što ne voli neka ustane i neka klanja i neka nikom ne govori šta je usnio.“ (Muttefekun alejh)[1]

  Šta se govori i čini kada se usnije lijep ili ružan san

  1. Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Lijep san je od Allaha, pa kada neko od vas usnije lijep san neka ga ispriča samo onom koga voli. A ko usnije ružan san neka se utječe Allahu od zla tog sna i zla šejtana, neka tri puta puhne i neka nikom ne govori o tom snu pa mu ništa neće nauditi.“ (Muttefekun alejh)[2]

  2. Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas usnije san kojeg voli to je san od Allaha pa neka na tome zahvali Allahu.“ (Bilježi Buharija) [3]

  3. Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas usnije san kojeg prezire neka na svoju lijevu stranu tri puta pljucne, neka se tri puta utječe Allahu od šejtana i neka promijeni stranu na kojoj je ležao.“ ﷻ‬ drugoj predaji je rečeno: „Ako neko od vas usnije san kojeg prezire neka ustane i neka klanja.“ (Bilježi Muslim)[4]

  Radovanje lijepom snu

  1. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Ništa nije ostalo od poslanstva osim vijesti radosnice.“ Prisutni su upitali: „A šta su to vijesti radosnice?“ Rekao je: „Lijepi snovi!“ (Bilježi Buharija)[5]

  2. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Lijep san kojeg usnije dobar čovjek je jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva.“ (Muttefekun alejh)[6]

  Viđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nadivajte sebi moje ime ali se ne nazivajte po mom nadimku (Ebul-Kasim), a ko me vidi u snu – stvarno je vidio mene, jer se šejtan ne prikazuje u mom liku, a ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri.“ (Muttefekun alejh)[7]

  Neizmišljanje laži govoreći o snovima

  1. Ibnu Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko bude pričao san koji nije usnio – zatražit će se od njega da u čvor sveže dva ječmena zrna, a on to neće moći učiniti. Ko bude slušao razgovor ljudi koji ga preziru ili izbjegavaju – nalit će mu se na Sudnjem danu u uši rastopljeno olovo. Ko naslika kakav lik – kazna će mu biti zaduženje da u njega udahne dušu, a on to neće moći učiniti.“ (Muttefekun alejh)[8]

  2. Ibnu Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najveća je laž da čovjek pokaže svojim očima ono što one nisu vidjele.“ (Bilježi Buharija)[9]

  Nepričanje o šejtanskom poigravanju u snu

  Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je jedan čovjek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov Poslaniče vidio sam u snu kao da mi je glava odsječena!“ Na to se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao i rekao: „Kada se šejtan u snu poigra s nekim od vas neka o tome ne govori ljudima.“ (Bilježi Muslim)[10]

  [1] Bilježi Buharija, br. 7017., i Muslim, br. 2263., i ovo je njegova verzija.

  [2] Bilježi Buharija, br. 7044., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 226.

  [3] Bilježi Buharija, br. 7045.

  [4] Bilježi Muslim, br. 2262. i 2263.

  [5] Bilježi Buharija, br. 6990.

  [6] Bilježi Buharija, br. 6983., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2263.

  [7] Bilježi Buharija, br. 110., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2134 i 2266.

  [8] Bilježi Buharija, br. 7042., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2110.

  [9] Bilježi Buharija, br. 7043.

  [10] Bilježi Muslim, br. 2268.

  Naučna klasifikacija: