Dove spomenute u Kur’anu

Opis

U ovom članku autor navodi 47 dova iz plemenitog Kur’ana.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Dove spomenute u Kur’anu

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿الأدعية من القرآن الكريم﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Dove spomenute u Kur'anu

  Allah Uzvišeni je objavio Kuran i u njemu sve pojasnio, a u njemu se također nalaze uputstvo, savjet milost i lijek.

  ﷻ‬ nastavku ćemo spomenuti neke kur'anske dove koje musliman treba da uči shodno situaciji u kojoj se nalazi, pri tome ulagajući trud i radeći ono što je u njegovoj mogućnosti, te imajući na umu da sva vlast i moć pripadaju Allahu.

  - Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (El-Fatiha, 1-7.)

  - On je Allah - nema drugog boga osim Njega - On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. (El-Hašr, 22-24.)

  - Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju! (Jasin, 36.)

  - Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Gospodarom Arša i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju! (Ez-Zuhruf, 82.)

  - Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenoga! (Et-Tevbe, 129.)

  - Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi! (El-Enbija, 87.)

  - Gospodaru naš – rekoše oni – sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. (El-E'araf, 23.)

  - Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike! (Alu Imran, 53.)

  - Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji! (El-Mu'minun, 109.)

  - Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas među one koji su posvjedočili. (El-Maide, 83.)

  - Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju! (Alu Imran, 16.)

  - Gospodaru naš, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš. (Et-Tahrim, 8.)

  - Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. (El-Kehf, 10.)

  - Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju! (El-Furkan, 74.)

  - Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati! (Ed-Duhan, 12.)

  - Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje! (Junus, 85-86.)

  - Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju! (El-Bekare, 201.)

  - Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti. (El-Bekare, 285.)

  - Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri. (El-Mumtehana, 4-5.)

  - Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u data-originalima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv! (El-Hašr, 10.)

  - Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš! Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si! (El-Bekare, 127-128.)

  - Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje! (Alu Imran, 147.)

  - Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište. (El-Furkan, 65-66.)

  - Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (El-Bekare, 286.)

  - Gospodaru naš, ne dopusti data-originalima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje! Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje. - Allah će, zaista, održati obećanje. (Alu Imran, 8-9.)

  - Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri! Gospodaru naš, onoga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; Vjerujte u Gospodara vašeg! - i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti! (Alu Imran, 191-194.)

  - Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela - Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti! (El-Mu'min, 7-9.)

  - Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljma mojim, i svim vjernicima - na Dan kad se bude polagao račun! (Ibrahim, 41.)

  - Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje! (En-Neml, 19.)

  - Gospodaru moj, ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi! (El-Kasas, 16.)

  - Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj; odriješi uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj. (Taha, 25-28.)

  - Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju! (Ibrahim, 40.)

  - Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi. (El-Ahkaf, 15.)

  - Gospodaru moj, tebi se ja utječem da Te više nikad ne zamolim za ono što ne znam! Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću izgubljen. (Hud, 47.)

  - Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri

  i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći, i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati. (Eš-Šu'ara, 83-85.)

  - Gospodaru moj, narod moj me u laž utjeruje, pa Ti meni i njima presudi i mene i vjernike koji su sa mnom spasi! (Eš-Šu'ara, 117-118.)

  - Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj! (Nuh, 28)

  - Gospodaru moj, podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš! (Alu Imran, 38.)

  - Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan! (El-Enbija, 89.)

  - Gospodaru moj, daruj mi porod čestit! (Es-Saffat, 100.)

  - Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji! (El-Mu'minun, 118.)

  - Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš! (El-Mu'minun, 97-98.)

  - Ti znanje moje proširi! (Taha, 114.)

  - Gospodaru moj, učini da umerem, a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći! (El-Isra, 80.)

  - Gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, Ti to najbolje umiješ! (El-Mu'minun, 29.)

  - Gospodaru moj, zbog blagodati koju si mi ukazao, više nikada nevjernicima neću biti od pomoći! (El-Kasas, 17.)

  - Gospodaru moj, pomozi mi protiv naroda grješnog! (El-Ankebut, 30.)

  Vaše mišljenje