Propis okretanja prema kibli prilikom obavljanja fiziološke potrebe

Vaše mišljenje