Uslovi ispravnosti dobrog djela

Opis

U kojem slučaju Allah prima dobra djela od roba i koji su uslovi da bi djelo bilo ispravno i primljeno kod Uzvišenog Allaha?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

Uslovi ispravnosti dobrog djela

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Muhammed Salih el-Munedždžid

Prijevod:

Mersed Suljkanović

Revizija:

Ersan Grahovac

2014 - 1435

 ﴿شروط العمل الصالح﴾

« باللغة البوسنية »

محمد صالح المنجد

ترجمة:

مرثد سوليكانوفيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2014 - 1435

Uslovi ispravnosti dobrog djela

Pitanje:

ﷻ‬ kojem slučaju Allah prima dobra djela od roba i koji su uslovi da bi djelo bilo ispravno i primljeno kod Uzvišenog Allaha?

Odgovor:

Hvala Allahu,

Niti jedno djelo se ne smatra `ibadetom, osim kada se ispune dvije stvari, a to su:

Činjenje djela uz poptunu ljubav i potpunu poniznost (prema Allahu), kao što je rekao Uzvišeni Allah:

A oni koji vjeruju još više vole Allaha. (el-Bekara, 165.),

Oni su (vjernici) natjecali u činjenju dobrih djela i dozivali su Nas iz straha i nade i prema Nama su bili ponizni. (el-Enbija, 90.)

Kada ovo saznaš, također znaj da Allah neće primiti djelo osim od muslimana muvehida (koji ne čini širk), kao što je rekao Uzvišeni Allah u pogledu nevjernika: I pristupićemo njihovim djelima koja su činili i pretvorićemo ih prašinu razasutu. (el-Furkan, 23.)

ﷻ‬ Muslimovom Sahihu (br. 214.) je zabilježeno preko majke vjernika, Aiše, radijallahu `anha, da je rekla Allahovom Poslaniku: „Allahov Poslaniče, Ibn Džud`ān je u predislamskom vremenu održavao rodbinske veze i hranio siromašne da li će mu to šta koristiti?“ pa je odgovorio Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem: „Neće mu korsiti ništa jer nikada nije rekao: 'Gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na Dan polaganja računa.'“ Što znači da nije vjerovao u proživljenje, i djelima koja je činio nije žudio susretu sa Allahom.

Također, djelo od bilo kojeg muslimana neće biti prihvaćeno osim uz dva uslova:

- Iskrenost nijjeta prema uvzišenom Allahu; tj. da rob svim svojim vanjskim i unutrašnjim govorima i djelima želi Allahovo lice i ništa pored toga.

- da djelo bude u skladu sa šerijatom koji je Allah naredio da se samo njime obožava, a to se ostvaruje slijeđenjem Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem, u onome sa čime je došao i da mu se ne suprosavlja u tome, kao i da se ne uvode novi `ibadeti u vjeru ili novi način vršenja `ibadeta koji nisu potvrđeni od njega.

Dokaz za ova dva uslova je govor uzvišenog Allaha: Ko se nada susretu sa svojim Gospodarom neka čini dobra djela i neka u obožavanju svoga Gospodara nikoga ne pridružuje. (el-Kehf, 110.) , rekao je Ibn Kesīr, rahimehullah, u tumačenju ovog ajeta „Tj. ko se nada nagradi za svoje djelo: neka čini dobra djela tj. da bude u skladu sa šerijatom (vjerski propisano), i neka u obožavanju svoga Gospodara nikoga ne pridružuje., a to je djelo kojim se traži Allahovo lice, Jedinoga, Koji nema sudruga.

Tako da su ova dva uslova nužna da bi djelo bilo primljeno, a to je da:

- bude iskreno radi Allaha i

- da bude po Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem.“ Završen citat.

Znaj da svaki put kada insan poveća spoznaju svoga Gospodara i Njegovih imena i svojstava, postaje iskreniji u svome djelu, i da što više poznaje svoga Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem, i njegov Sunnet više ga u tome slijedi, a sa iskrenošću i slijeđenjem Sunneta rob ostvaruje uspjeh na oba svijeta.

Molimo Allaha da nam podari uspjeh na oba svijeta.

Muhammed Salih Munedždžid