Už jste objevili tu skutečnou krásu?

Autor :

Download
Pošlete komentář webmasterovi

Detailed Description

Už jste objevili tu skutečnou krásu?

Dr. Naji Ibrahim Arfaj

Část první

Pouze špička ledovce

Tato kniha uvádí jen některé příklady té skutečné krásy a velikosti.

• Inspiruje nás k dobrým úmyslům, pozitivnímu přístupu a přátelskému vnímání druhých.

• Učí nás odpouštět a milovat pro druhé to, co máme rádi sami pro sebe.

• Nabádá nás k upřímnému úsměvu a laskavosti k druhým.

• Učí nás zdvořilosti

• Vyžaduje po nás dobré chování a respekt k druhým

• Učí nás být mírumilovný k lidem, zvířatům, ptákům a našemu životní prostředí.

• Požaduje po nás respektovat a pečovat o naše rodiče a starší osoby a být laskavý k našim rodinám, manželkám, manželům a dětem.

• Povzbuzuje nás k pomoci, výživě a podpoře slabých, chudých, potřebných a zdravotně postižených.

• Nabádá k myšlení, uvažování, úsudku a rozhodování se teprve na základě důkazů.

Už jsi objevil co “to" je?

Předtím než odhalím to tajemství, dovolte mi dodatečně vysvětlit "to" ...

v Učí nás, že všichni lidé jsou si rovni bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti či národnosti.

v Učí nás nezraňovat, nechovat nenávist k druhým, neubližovat, neponižovat druhé a neopovrhovat ostatními.

v Jasně nám říká, proč jsme tady, kdo nás stvořil, kam směřujeme a co je náš konečný cíl.

v Učí nás žít v míru a udržovat dobré vztahy s Bohem, sami se sebou a ostatními.

v Jasně zodpovídá naše podstatné a zásadní otázky.

Ve skutečnosti, “to" vede k absolutní pravdě a úspěchu, opravdovému klidu v duši, skutečnému štěstí, spasení a věčnému životu.

Věřili byste, že tento krásný objev je …

…Islám?

Pokud je naše mysl v zajetí předsudků, předpojatost, zaujatosti nebo úsudků, nikdy nemůžeme vidět skutečnou krásu nebo pravdu.

Možná máte předpojatý či negativní názor o islámu. Možná jste jen viděli, jak ho zobrazují média při hlášení o teroristech - těch pár, co byli teroristy bez ohledu na jejich náboženství. Možná jste četli nebo slyšeli o islámu z nepůvodních nebo zkreslených zdrojů.

Dovolte mi pozvat vás k objektivnímu a svobodnému čtení této knihy odhalující krásu, srozumitelnost a jednoduchost a islámu.

Jako příklad srozumitelnosti a krásy, islám má prvky:

v Jasnost o stvoření vesmíru.

v Jasnost o našem stvoření.

v Jasnost o našem duchovnu.

v Jasnost a čistotu o pojmu Boha.

v Jasnost v způsobu uctívání.

v Jasnost o smyslu života.

v Jasnost o dalším životě.

v Jasnost o našem posledním místě určení (ráj nebo peklo).

v Jasnost jak docílit opravdového štěstí a největšího potěšení.

Než začneme, připomeňme si tyto základní islámské definice:

Alláh - Bůh:

arabsky, Alláh je jméno jednoho pravého Boha, Stvořitele.

Islám učí, že Alláh je pravý Bůh celého lidstva. Židovští a křesťanští Arabové také používají toto jméno (Alláh) při zmínce Boha.

Muhammad:

poslední prorok jediného pravého Boha (Alláha),

seslaný pro veškeré lidstvo (nechť Boží požehnání a mír je s ním).

Islám

Znamená podřízení se Vůli jediného pravého Boha (Alláha).

Muslim:

Je ten, kdo se podřídí vůli jediného pravého Boha (Alláha).

Svatý Korán:

Je poslední Slovo jediného pravého Boha (Alláha) zjeveno Proroku Mohammedovi ( mír a Boží požehnání s ním)

Část druhá

Odpovědi na důležité otázky lidstva

Nejzávažnější a nejpodstatnější otázky lidstva o Islámu jsou:

v Co je Pravda?

v Kdo nás stvořil?

v Kdo je náš pravý Bůh?

v Kdo je konečným Božím Prorokem?

v Koho bychom měli uctívat?

v Kdo jsme?

v Proč jsme tady?

v Co přijde po smrti?

v Jaký je další život?

v Co je to náš poslední cíl (Ráj nebo Pekelný oheň)?

v Jak můžeme dosáhnout skutečného míru v duši, úspěchu a opravdového štěstí?

v Jak můžeme získat věčný život?

S myslí a srdcem nastaveným na zjištění pravdy, prosím čtěte poctivě a usuzujte pro sebe.

Co je pravda?

V islámu, jediný pravý Bůh (Alláh) stvořil celé tvorstvo. Je to pouze tento vznešený Bůh (Alláh), který stvořil všechny lidi a zvířata, zemi a hory, oceány a řeky, rostliny a lesy, slunce a měsíc, galaxie a oběžné drahy, dny a noci. Všechny ostatní předměty, které můžeme nebo nemusíme znát, nebo dosud nebyly objeveny, jsou aspekty Jeho nekonečné tvorby.

Bůh stvořil všechen život na zemi a celý vesmír, včetně času, prostoru, energie a podstatu – hmotu. Bůh také udržuje vesmír a všechno v něm a kontroluje, co se děje ve vesmíru a v něm.

Nicméně, někteří lidé by mohli poukázat na jejich existenci “náhody" nebo 'přirozenosti'. Vědecky řečeno, definujte o čem mluví: PŘÍROZENOST! Co je přirozenost?

Souhlasíte se mnou, že příroda zahrnuje: rostliny a planety, oběžné dráhy a galaxie, údolí a hory, oceány a řeky, země, slunce, měsíc, hvězdy a další věci? Vytvořili se tyto věci sami od sebe nebo je vytvořili lidi?!

Ve Svatém Koránu je krásně napsáno:

“Lidé, uctívejte Pána svého, jenž stvořil vás i ty, kdož před vámi byli - snad budete bát se Boha," ( Korán 2:21)

“On stvořil nebesa a zemi jako skutečnost vážnou…" (Korán 39:5)

“On je ten, jenž stvořil noc i den, slunce i měsíc a oba po nebeské své dráze plují." (Korán 21:33)

Navíc ti, kteří věří v přírodu, tvrdí, že nevěří v Boha, protože Ho jednoduše nevidí, nemohou se ho dotknout, jednat nebo zkouset Ho.

Před pár lety, můj soused v Oregonu, USA mě navštívil v mém domě. Mluvili jsme o několika věcec a jedna byla o pojmu Bůh. Můj soused, velmi starý muž, popíral existenci Boha, zaklepal na stůl a řekl: "Věřím v tento stůl, protože se ho mohu dotknout ... cítím ho!"

Domlouvajícímu, ukázal jsem na lampu v místnosti a zeptal se ho:

"Věříte v sílu elektřiny?" Odvětil: "Jistě."

Zeptal jsem se: "Vidíte sílu nebo energie tvořící světlo?" "Ne," odpovědel.

Zeptal jsem se ho na tyto další otázky:

v Už jste někdy viděl - pouhýma očima - vzduch, který dýcháme?

v Máte pocity? Jaké jsou jejich barvy, tvary a velikosti?

v Co je spánek? Jaká je jeho barva nebo hmotnosti?

v Takže, v kolik věcí věříme, aniž bychom je viděli?

Při jiné příležitosti jsem se potkal mladého muže jménem Chris a jeho manželku v hotelu v Oslu, Norsko. Během přátelské diskuze s nimi, jsem se zeptal Chrise: "Tak co je smyslem života?" Překvapeně odpověděl: "To je poprvé, co jsem slyšel takovou otázku!" A dodal: "Myslím, že není žádný účel mého života." A dokončil:" Já nevěřím v žádného boha." Zeptat jsem se Chrise:" Proč?" Odpověděl: " Ještě nikdy jsem žádného neviděl."

Komentujíce jeho odpověd, zeptal jsem se ho (s úsměvem):

v Milujete svou ženu?

v Můžete fyzicky vidět tuto láska?

v Jakou barvu má vaše láska?

v Kolik váží vaše láska?

Jaká byla reakce Chrise a jeho manželky? Zkuste si to představit! Pokud tedy nejsme schopni hmatatelně vidět nebo posuzovat tuto abstraktní lásku, neznamená to popření pravdy a existence této lásky.

Stejně to, že nemůžeme vidět Boha v tomto životě, kvůli našim omezeným schopnostem a smyslům, které nejsou schopni pochopit Jeho velikost; nás nemůže vést k popření Jeho existence.

Boží existence je zcela jasná a patrná z neomezených znamení a očividných důkazů v tvorbě nesčetných atomů, buňek, tkání, svalů a nás všech a všechno co vytvořil.

Tisíce Božích proroků a miliardy jejich následovníků během historie lidstva potvrdily existenci Boha. Je to racionální a logické, nevšímat si svědectví všech těchto nespočetných lidí a znaků pro "vědu", když ve skutečnosti vědecké teorie jen popisují vesmír a neptají se: Co - nebo Kdo-vytvořil vesmír a proč ho tak stvořil?

Ve skutečnosti, vědecké důkazy ukazují na to, jak vesmír vznikl, nicméně pro ateisty je stále jedinou přijatelnou verzí “náhoda", náhodný vznik. Sami prosím zvažte, která verze je logičtější, náhodná šance pro všechny, nebo přesvědčení, že vesmír je takový, jaký je, protože je vytvořen a řízen Bohem?

Některé otázky k zamyšlení:

Byl vesmír stvořen inteligentním tvůrcem, nebo vznikl náhodou?

Vyvrací věda nebo "teorie evoluce" existenci Boha?

Pravdu najdeme v Islámu. Je jen jeden Bůh, Stvořitel vesmíru a Nejvyšší. Nesmíme považovat nikoho nebo něco vyššího nebo srovnávat s Ním. Jediný pravý Bůh (Alláh) nás stvořil, abychom Ho znali a uctívali jen Ho samotného. Ti, kteří Ho správně uctívají a oddaně následují Jeho přikázání budou přijat do Ráje, věčného života.

Na druhé straně, ti, kdo neposlouchají Boha a sledují jejich hříšné chtíče a touhy budou přijati do ... . Co myslíte?

Kde je Pravda?

Náš Bůh

Je jen Jeden!

Opravdovou radost a klid na duši můžeme dosáhnout jen pouze tím, že věříme a podřídíme se jednomu pravému Bohu.

Kdo je pravý Bůh?

Islám jasně a krásně odpovídá tyto rozhodující a podstatné otázky. Odhaluje nám bližší informace o jediném pravém Bohu a Jeho jedinečné přirozenosti a kvalitě.

Svatý Korán uvádí:

“Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.“ (Korán 112:14)

Jedná se o kompletní kapitolu ze Svatého Koránu. Tato nádherná kapitola nám stručně a výstižně říká opravdovou pravdu o jediném Bohu (Alláhovi) a Jeho pravou povahu. To jasně zodpovídá rozhodující a významné otázky, které řeší miliony lidí.

Některé z vlastností, které odlišují tohoto pravého Boha (Alláh), od ostatních, kteří si uplatnují právo být Bůh, jsou:

v Tento pravý Bůh je Stvořitel, ne stvořen.

v Tento pravý Bůh je jen JEDEN, ne víc! Nemá partnery ani sobě rovné.

v Tento jediný pravý Bůh je Neviditelný, nikdo ho nevidí v tomto životě. On není fyzicky hmatatelný nebo ztělesnil v jiných formách.

v Tento jediný pravý Bůh je věčný, on neumírá nebo nemění se.

v Tento jediný pravý Bůh nepotřebuje nikoho jako matku, manželku nebo syna, jídlo, pití nebo pomoc. Ale ostatní potřebují Jeho.

v Tento pravý Bůh je jedinečný v jeho vlastnostech, nikdo není jako On. Žádné lidské vlastnosti nemohou být připisovány Jemu.1

m

adehroughout the history of humanity have confirmed the existence of

G

Už jste objevili toto tajemství?

Vskutku, islám chápe a mluví k naší vrozené povaze. Mluví k naší duši, k našim duchovním a intelektuálním potřebám a sklonům. Bůh zná naše duše, mysl a srdce a odhaluje nám tajemství klidu a spokojenosti pro ně.

Jak dosáhnout duševního klidu, míru a spokojenosti?

Tajemství 1: Poznejte jediného pravého Boha.

Tajemství 2: Věř v Něho samotného.

Tajemství 3: Následujte Jeho vůli.

Tajemství 4: Věřte v proroky Boží. (včetně Proroka Muhammade – mír a Boží požehnání s ním)

Tajemství 5: Připomínejte si Boha.

Tajemství 6: Hledejte odpuštění u Boha.

Tajemství 7: Uctívejte jen Jeho samotného.

Tajemství 8: Milujte pro druhé, co máte rádi pro sebe.

Tajemství 9: Buďte velkorysí k ostatním a snažte se o to, aby byli šťastní.

Tajemství 10: Buďte úpřímní a zbožní.

Stručně řečeno, těchto 10 tajemství, jejichž prostřednictvím můžeme dosáhnout klidu a pohody, stejně jako duchovního, společenského a celosvětového míru, patří mezi nádherné poklady Svatého Koránu a Prorokova slova.

Na závěr, Islám nás učí ze dvou hlavních původních zdrojů: Svatého Koránu a slova Proroka, že duševního klidu, štěstí a spasení můžeme dosáhnout tím, že známe a věříme v jediného Boha (Alláha), ochotně a upřímně. Musíme také věřit ve všechny pravé proroky Boží (včetně proroka Muhammada) a následovat jejich příkladné vedení a učení.

To znamená, že bránu ke šťastnému, spokojenému a věčnému životu nalezneme ve víře a předáváním tohoto svědectví:

“ Prohlašuji, že není jiného Boha kromě Alláha, a prohlašuji, že Muhammad je posel Boží."

Nicméně Islám říká, že víra sama o sobě v Boha a Jeho proroky nestačí k klidu, štěstí a spasení!

Musíme přijmout vůli Boží prostřednictvím uctívání Jeho samotného a dodržování Jeho přikázání.

Podřízení se vůli Boha je podstatou poselství Boha. Je to potvrzení pravdivého významu podřízenosti k Němu a odměna je pak připravena pro ty, kdo věří a dělají dobré skutky, Bůh poukazuje v Koránu:

“Však věru ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, ti budou mít zahrady rajské obydlím," (Svatý Korán 18:107)

Podobně i Bible Svatá říká, slova Ježíšova bratra, Jakub říká:

“Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků." (Jakub 2:26)

Zajímavé je, že Jakub (4:7) také zmiňoval význam Islámu, který jsme dříve rozebírali.

“Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás," ( Jakub 4:7)

Proto jsou muslimové pravdiví následovníci Ježíše a proroků. Muslim je osoba, která se podřídí vůli Boží.

Muslimové mají víru v jediného Boha a dělají dobré skutky. Poslouchají a následují přikázání, které Ježíš a proroci učili a dělali, jako věřit v jediného Boha, modlit se, uklánět se k zemi, klečet v uctívání, postit se, dávat almužnu a charity, říkat: "dá-li Bůh" (insha Allah), a používat pozdrav pro Ježíše a proroky: "Mír s tebou" (Asalamu Alaikum).

Toto jsou jen některé příklady a důkazy, které jasně ukazují pravdu, jednotu a univerzálnost tohoto úžasného a krásného náboženství všech proroků: Islám.

Prakticky řečeno, osoba, která je muslim nebo by chtěla být muslimem, musí věřit v šest článků víry.

Šest článků Islámu

1. Víra v Boha (jeden pravý Bůh) - v Jeho existence, Jeho Jednotu (Tawheed), Jeho Hodnost a Jeho jedinečné jména a znaky. Věří, že On je jediný, který si zaslouží být uctíván.

2. Víra v anděly Boží, kteří byli vytvořeni, aby Boha chválili, poslouchali Jeho přikázání, a prováděli Jeho rozkazy.

3. Víra v Boží zjevení včetně původního slova Božího, co bylo zjeveno Mojžíšovi a Ježíšovi (ne lidské spisy a příběhy vyprávěné podle různých autoru v Bibli). Svatý Korán je poslední, čisté a původní slovo Boží seslané proroku Mohammedovi (mír a Boží požehnání s ním).

4. Víra v posly Boží a proroky, včetně Adama, Noeo, Abrahama, Mojžíše, Jana Křtitele, Ježíše a Mohammeda. Takže, muslim není pravdivý věřící, jestliže on nebo ona nevěří v Mojžíše a Ježíše jako proroky seslané jedním pravým Bohem (Alláhem), Stvořitelem.

5. Víra v Poslední Den (Soudný den), Den Posledního Soudu a odpovědnosti. Veškeré lidstvo bude souzeno Bohem podle jejich víry, skutků a činů. Kdo bude nakonec přijatý k šťastnému a věčnému životu (ráj) a kdo bude hozen do Ohně Pekelného?

6. Víra v osud nařízena Bohem a Jeho nejvyšší znalostí všech věcí. Víra v osud způsobuje ve věřícím důvěru v Boha. Jsou spokojeni, sebejisti a věří v to, co pro ně Bůh předepsal, dobré nebo špatné. Snaží se nezoufat, neupadat do depresí a beznadějí nebo sklíčení, když přijde krize nebo obtížné období. Obracejí se na Boha o pomoc, podporu a odměnu.

Toto je šest článků víry v Arabské kaligrafii.

Tato krásná víru v Boha a Jeho nařízení dává muslimům pocit klidu, míru a spokojenosti přes všechny agrese, invaze, okupace a využití jejich pozemků, oleje a bohatství navzdory nespravedlnosti, zaujatosti, diskriminaci a pomluv, kterými trpí.

Toto jsou stručně články víry v Islámu, v které skutečný věřící musí věřit.

Pět pilířů

Kromě článků víry (teoretického hlediska), Islám nás učí, abychom tuto víru i praktikovali. Muslim musí praktikovat pět základních pilířů Islámu, stejně jako dělání dobrých skutků všeobecně. Jednoduše a stručně se jedná o těchto pět pilířů pratikovaných v Islámu.

1. Shahadah (svědectví);

“Prohlašuji, že není jiného Boha kromě Boha (Alláha) a prohlašuji, že Muhammad je posel Boha (Alláha)."

V arabštině, to zní takto:

“Ash-hadu Alla ilaha Illa Alláh Wa-Ash hadu Anna Mohamedovu Rasullullah".

To je svědectví, které se musí vyslovit, při přijmutí Islámu. Odráží krásu a jednoduchost islámu.

2. Salát (modlitba):

Provádění pět denních povinné modliteb (modlitba zahrnuje stání, úklon, padnutí na zem, čtení části Koránu, chválení a vzpomínání Boha, žádání Jeho o milosrdenství, odpuštění a Ráj).

Krása a síla modlitby: poskytuje nám duchovní růst, psychické pohodlí, oporu, úlevu, klid a spokojenost pro naše duše, mysl a srdce.

Modlitbě přidává na kráse pravda, že Boží proroci, jako Adam, Noe, Abraham, Mojžíš, Ježíš a Muhammad se modlili a ukláněli jednomu pravému Bohu, Alláh. Muslimové tedy následují šlépěje významných Božích poslů a proroků.

Kromě toho mnoho krásných pojmů, jako je láska k Bohu, podřízení se a obklopení se Jím, prosby, jednota, rovnost, upřímnost, trpělivost, pokora a mírnost projevuji a učí z modlitby.

Vskutku, upřímný a pokorný "zikr" (vzpomínání Boha), "Du'a" (prosba), "Istigfar" (hledání odpuštění) a "salát" (modlitba) - pro Boha samotného - jsou vznešené a nádherné klíče pro klid v duši, spokojenost a požehnání.

“a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Boha - jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit?"(Svatý Korán 13:28)

“I pravil Pán váš: „Vzývejte Mne a Já vás vyslyším!..." (Svatý Korán 40:60)

3. Zakat – Almužna pro chudé:

Povinnost dávat určité množství z výdělku chudým a potřebným. Dávání zakatu nebo almužny nás očistuje od chamtivosti a lakoty. Očistuje náš majetek a peníze a učí nás péči a sdílení, které upevnuje vzájemnou lásku a úctu mezi bohatými a chudými. Ve skutečnosti podporuje pomoc, podporu, spolupráci a solidaritu v celé společnosti.

4. Sawm - půst:

Půst je zdržení nebo vyhýbáni se jídla, pití (tj. žádný příjem potravy a kapaliny) a intimností (sexu) s manželem nebo manželkou po určité časové období (od úsvitu do západu slunce).

Půst má nějaké hezké výhody a poučení. Patří mezi ně:

v Duchovní výhody - Rozvíjí "taqva" (zbožnost) a upřímnost. Postní měsíc Ramadán je vynikající příležitost pro dosažení Božího milosrdenství, odpuštění, ochrany před Pekelným Ohněm a získat věčný život v Ráj.

v Morální a emocionální výhody – V Ramadánové škole (postění), se učíme a zkušíme hlad, kterým trpí miliony lidí v různých částech světa. To nás inspiruje k sdílení, cítit, být pokorný, velkorysý a laskavý.

v Vzdělávací výhody

v Půst nám dává mnoho ponaučení. Například se dozvídáme, že změna nebo ukočení špatných návyků, jako je nadměrné jízení a pití, je možné. Také ukázní naše chování a vycvičí nás být trpělivý a zdrženlivý. Kromě toho, nám to připomíná, že Boží proroci, jako je Muhammad, Mojžíš a Ježíš se také postili.

v Přínos pro zdraví – V průběhu půstu se tělo zbaví toxinů a přebytečných tuků. Lékaři a odborníci na výživu doporučují půst a popisují to jako "spalovač smetí" a jako "léčebné terapie". Půst je dobrý lék na mnoho chorob.

Toto jsou jen některé z krás a výhod půstu v Ramadánu.

5. Hajj – Pouť:

Hajj - pouť do Mekky, kterou musí každý muslim vykonat jednou během svého života, pokud je toho fyzicky, psychicky a finančně toho schopen.

Stejně jako u ostatních pilířů a principů Islámu, tak krás, ponaučení a přínosu Poutě je mnoho. Miliony věřících (různých barev, ras a z různých částí světa), odpovídají volání Abrahama. Kouzelný principy a způsoby mohou být viděny v praxi během Poutě, včetně podřízení a poslušnosti k Bohu, bratrství a sesterství v Islámu, jednota, trpělivost, obětavost, modlitba, charita a půstění se. Islámská pouť (hadždž) je svědkem a představuje největší a nejvíce jednotnou náboženskou konferenci nebo setkání svého druhu v dějinách lidstva.

Takové velké sblížení všech ras a barev sloužící jen jednomu Bohu je následováním jen jedné zprávy, Malcolm X a další dostali ponaučení a poznali krásu pravé víry, Islámského bratrství a rovnosti - když šli do Mekky vykonat Pout - Hajj.

"Moje pouť rozšířila můj rozhled. Požehnala mi novým pochopením a porozuměním věci. Během dvou týdnů ve Svaté zemi, jsem viděl to co jsem nikdy neviděl během 39-ti roků tady v Americe. Viděl jsem všechny národy, všechny barvy – od modrooké blondýny k černé plet Afričanů - v pravém bratrství! V jednotě! Žít jako jeden! Uctívat jako jeden! "-Malcolm X

Část třetí

Krása a čistota Svatého Koránu

Svatý Korán je nařízení zjevené Bohem k usměrnování a vedení lidského života. Mluví s dokonalou znalostí o Stvořiteli a Jeho díle. Předkládá pravdu a vyzývá lidstvo na cestu pravdy. Obsahuje důležité informace o osudu lidstva.

Vzdělává a povznáší lidi na nejvyšší duchovní, morální, intelektuální a sociální úroveňn, když se snaží pochopit a uplatňovat jeho učení.

Korán je věčný zázrak seslaný poslednímu proroku Muhammadovi jako důkaz jeho proroctví. Je unikátní a nenapodobitelné kvality. Byl zjeven před více než čtrnácti sty lety a dodnes zůstal ve své původní zcela neporušené a nezměněné podobě a arabštině.

Chtěl bych se s vámi podělit o nějaké krásné verše z nekonečného množství Božích slov a Jeho moudrosti, bylo to velmi obtížné pro mě vybrat co tu uvést a co ne ne vzhledem k omezenému prostoru této knihy.

Nejlepší pro objevení o těchto krásných a čistých pokladech Božího slova jediného pravého Boha, je osobní si přečteni Koránu . Snažte se získat původní kopii Svatého Koránu nebo můžete získat i e-kopii Koránu ze spolehlivých islámských internetových stránek (např. www.sultan.org).

Krása koránských veršů

Všechny koránské verše jsou slova Boha. Dovolte nám přečíst a vychutnat si některé nádherné texty Svatého Koránu, týkající se některých kritických a významných konceptů z islámského hlediska.

Odpuštění a spása

“Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží, vždyť Bůh věru odpouští viny všechny - On odpouštějící je i slitovný." (39:53)

Když se duše kaje a vrací se k Bohu, Bůh přijme svého služebníka zpět a odpustí.

Ano, Pán Bůh odpustí všechny hříchy, když se upřímně k Němu navrátíme. Jaká krásná dohoda!

“A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!“ (2:222)

Zajisté, Bůh v islámu je zdrojem míru, milosrdenství a odpuštění; není zdrojem nenávisti, krveprolévání nebo terorismus.

V islámu, spásu a věčný život získáte jednoduše navrácením se k Bohu, vírou v Něho samotného a děláním dobrých skutků. Není zapotřebí nevinného, dobrého člověka, aby byl ukřižován nebo zabit pro hříchy jiných lidí. Islám také přikazuje svým následovníkům (muslimům) odpouštět ostatním.

To je stručně krásný pojem spasení a odpuštění v islámu. Vskutku, islám je náboženství milosrdenství a odpuštění.

Spravedlnost

“Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví - a to je blíže k bohabojnosti - a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte".(5:8)

Islám nás učí být spravedlivý ke všem lidem, ať už s přáteli nebo nepřáteli za všech okolností, v míru nebo ve válce.

Učí nás být sami sebou s naprostou spravedlností a mravními zásadami bez osobních rozmarů, společenských a kulturních podmínky nebo dočasného relativismu.

“ Bůh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené majetky jejich vlastníkům, a když soudíte mezi lidmi, abyste soudili spravedlivě." (4:58)

Jako praktický projev krásy, věčné hodnoty, milosrdenství a spravedlnost, islám nám příkazuje chránit to, co muslimští učenci nazývají: Pět nezbytností.

Pět potřeb

Islám ukládá muslimům chránit své vlastní a druhých:

1. Náboženství

2. Duši

3. Mysl

4. Čest (důstojnost)

5. Peníze (a cokoliv vlastníme).

Svatý Korán krásně poukazuje na to, že ten, kdo zabije a nevinnou duši “jenž zabije jednoho člověka - nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré." (5:32)

Co se týká svobody a ochrany víry, Svatý Korán uvádí: “Nebudiž žádného donucování v náboženství ..." (2:256)

A tak islám ctí lidstvo a nenutí nikoho, aby přijal víru násilím. Toto je pravda, krása, spravedlnost, laskavost a tolerance islámu při jednání s nemuslimy.

Musíme být upřímní, objektivní a spravedliví při souzení druhých. A pamatovat na to co Bůh řekl v Svatém Koránu: “... A ať nenávist lidí tě nečiní být nespravedlivým. Buď spravedlivý, to je blíže k zbožnosti ..."

Nicméně, co týká těch nespravedlivých politických a duchovních vůdců, spisovatelů, historiků nebo novinářů, kteří nespravedlivě obviňují Islámu a muslimy z terorismu a tvrdí, že Islám byl rozšiřen silou a mečem a tito lidé s takto nemocnou myslí a srdcem, kteří líčí Boha, jediného pravého Boha a Jeho poslední proroka Mohammeda (mír a Boží požehnání s ním) v nejhorších a nejošklivějších obrazech a karikaturách, zajímalo by mě:

v Co vlastně znamená svoboda a svoboda projevu – není tu používáno dvojí měřítko? (Například, proč nikdy není slyšet křestanský terorista nebo židovský terorista, ačkoli není žádný nedostatek krutostí pácháných lidmi z těchto vyznání?)

v Může někdo svobodně urážet, proklívat a opovrhovat druhými a jejich vírou nebo obvinovat všechny z terorismu?

v Je tohle civilizace, demokracie a svoboda, která je vyučována mladší generaci ve školách, vysokých školách, a ve společnosti obecně?

v Je to opravdu meč Islámu, který v dnešní době po celém světě způsobuje že tisíce moudrých, reálních, upřímných, vnímavých a smýšlejících mužů a žen přijímají Islám? (Mnoho knih, článků a internetových stránek diskutují, proč a jak se tito bratři a sestry navrátili k Islámu. Například bych doporučil: Islám naše volba: Portréty moderní americké muslimské ženy-editoval Debra L. Dirks a Stephanie Parlove. K dispozici na internetu). V angličtine “Islam our choice: Portraits of Modern American Muslim Women"

Navíc podle posledních amerických a západních zpráv, Islám je světově nejrychleji rostoucí náboženství.

Tak, proč Islám?

Objevení krásy Islámu je významý pokrok dnešní doby.

Rovnoprávnost

“Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený." (Svatý Korán 49:13)

Potvrzením této znamenité myšlenky rovnosti v Islámu prorok Mohammed (mír a Boží požehnání s ním) v jeho posledním kázání řekl:

"O lidé, váš Bůh je jeden, a váš otec je jeden. Vy všichni jste z Adama a Adam je z prachu. Arab není lepší než ne-Arab a ne-Arab není lepší než Arab. Bílý nemá převahu nad černým a černý má převahu nad bílým. Vy všichni jste si rovni. Nikdo nemá převahu nad ostatními kromě zbožnost a dobrých skutků."

Islám nás učí ne nenávidět nebo ponižovat druhé kvůli jejich rase, barvy pleti nebo očí nebo národnosti.

Islám je praktický léčebný prostředek pro rasové konflikty a diskriminaci, kterých je svět svědkem.

V Islámu, černí a bílí jsou jako bratři a sestry ve stejné lidské rase. Všichni pochází ze stejného otce, Adama, který byl vytvořen z prachu. Proto všichni pocházíme z půdy a půjdeme zpatky do půdy a v prach se zpět obrátíme.

Tohle je důležitá lekce, kterou můžeme odvodit z výše uvedených citátů z Koránu a Prorokova (mír a Boží požehnání s ním) posledního kázání. Tohle byla lekce, kterou se Malcolm X naučil, když šel vykonat Hajj (pouť) do Mekky.

Tak, proč někteří lidé cítí nebo jednají s arogancí, faleší a pýchou vůči ostatním?

Všestrannost a jednota poselství

“Rcete: „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“ (Svatý Korán 2:136)

Muslimové milují a věří ve všechny proroky Boží včetně Adama, Noe, Abrahama, Ismaele, Izáka, Jakuba, Mojžíše, Ježíše a Muhammada (necht se všemi požehnání a mír Boží).

Prorok Muhammad (mír a Boží požehnání s ním) řekl: "Jsem nejblíže ze všech lidí k Ježíši, syna Marie. Zde nebyl žádný prorok mezi mnou a ním (Ježíšem). Proroci jsou jak bratři, jejich matky jsou odlišné, ale jejich náboženství je jedno."

Co je to univerzální a jediné pravé náboženství všech Božích proroků?

Jiné krásné verše k zamyšlení

Krása, sladkost a čistota Svatého Koránu nemá hranic, takže mi dovolte citovat některé Koránské verše bez jakýchkoliv připomínek či vysvětlení. Přál bych si abyste se nad nimi zamysleli a popřemýšleli. Pokuste se objevit více z pokladů z Posledního Odkazu, Koránu.

Bůh a Jeho Prorok

“A On (Bůh) je ten, jenž vyslal posla (Muhammad) Svého se správným vedením a s náboženstvím pravdivým… “ (Svatý Korán 48:28)

“A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé." (Svatý Korán 33:40)

Pokoj a Ráj

“On je ten, jenž sesílá sakínu do srdcí věřících, aby přidali další víru k víře své - a Bohu patří vojska nebeská i pozemská a Bůh vševědoucí je i moudrý a aby věřící muže a věřící ženy uvedl do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nichž nesmrtelní budou, a aby špatné skutky jejich vymazal - a to u Boha je úspěch nesmírný “ (Svatý Korán 48: 4-5)

“A ty, duše usmířená, vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená! Vstup mezi služebníky mé a vejdi do zahrady mé!" (Svatý Korán 89:26-30)

Muži a ženy v Islámu

“Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní a poslušné, pravdomluvní a pravdomluvné, trpěliví a trpělivé, pokorní a pokorné, dárci a dárkyně almužny, postící se muži a postící se ženy, cudní a cudné, muži a ženy hojně Boha vzpomínající - těm všem Bůh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou." (Svatý Korán 33:35)

“A ten, kdo koná dobré a je věřící - ať je to muž, či žena - ten vejde do ráje…" (Svatý Korán 4:124)

Brilantní učení

“Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné, kteří rozdávají almužny ve štěstí i v neštěstí a kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Bůh věru miluje ty, kdož dobro činí, a ty, kteří potom, co spáchali hanebnost či sami sobě ukřivdili, vzpomínají Boha a prosí Jej za odpuštění hříchů svých - neboť kdo jiný může hříchy odpustit než Bůh - a kteří nesetrvávají vědomě v tom, co provedli. A odměnou těchto bude odpuštění od Pána jejich a zahrady, pod nimiž řeky tekou a v nichž budou nesmrtelní. Jak krásná to odměna těm, kdož dobré konali!" (Svatý Korán 3:133-136)

Co dělat a co nedělat

“…Nebudete uctívat nikoho kromě Boha jediného! Buďte dobří k rodičům, příbuzným, sirotkům a nuzným! Mluvte laskavě s lidmi, dodržujte modlitbu a dávejte almužnu!..."(Svatý Korán 2:83)

Vzpomínání a odpočinek

“a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Boha - jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit?" (Svatý Korán 13:28)

Skutečně ve vzpomínce na Boha srdce naleznete odpočinek. Napsáno krásnou arabskou kaligrafií.

V závěru této části mi dovolte říci, věřte mi, pravda, krása a zázraky Svatého Koránu nemají konce.Čím více čteme, tím více objevíme a cítíme, jako bychom to četli poprvé.

Kromě toho je tu mnoho dalších zajímavých oblastí, jako třeba opravdové, jazykové, vědecké, lečebné a zázraky z přírody v Koránu, které jsem zde neuvedl, vzhledem k velikosti této knihy.

Část čtvrtá

Krásný příspěvek

Náboženství Evy a Adama, Linda Barto (USA)

Jednou z krás Islámu je, že Bůh nestvořil lidstvo jako duchovní bytost a pak je opustil v přemýšlení nás samých o hodnotách a našem duchovnu. Obdařil nás pátravým rozumem pro hledání pravdy. Každému z nás poskytl nádobu správného vedení, která se nikdy nevyprázdní dukud z ní budeme pít. Prostřednictvím Boží dokonalosti, Jeho světlo vrhá duhu soucitu, milosti a spravedlnosti a naše duše jsou zbarveny dokonalou vírou, co pro nás Bůh stvořil.

Bůh stvořil svět a všechno v něm pro prospěch lidstva a tak také davá smysl, že Jeho tvorstvo zahrnul pravým a dokonalým naboženstvím. Co to bylo za náboženství, co Bůh ustanovil proAdama a Evu?

Podle Koránu, vybraným náboženstvím pro nás bylo jednoduchá naprostá posluštnost k Bohu, které se v arabštině nazývá Islám. Korán to popisuje jako náboženství Abrahama, který byl nazýván přítelem Boha, jednoduše se odevzdal Bohu.

Islámský pohled je, že každá osoba se narodí s duší podřízenou Bohu, ale má pak možnost svobodného rozhodnutí, jestli se přispůsobí nebo odvrátí od poctivého života, pro který on nebo ona byla stvořena.

V určité fázi života se každá osoba musí rozhodnout, jestli zůstane na dráze podřízení Bohu nebo v libování si v zkaženosti sobeckého životního stylu, materialismu a bezbožného uspokojení. Samozřejmě, mnoho lidí je svedeno od pravdy a správné cesty nevěřícími, rodiči nebo násilnými či tragickými událostmi zrušením duchovní výchovy. Z pohledu Islámu Bůh je Jeden, kdo soudí chápavost jednotlivce a vrozených sklonů. Můžeme si být jisti tím, že Jeho rozhodnutí v Den Soudu bude spravedlivé.

Když někdo celou svou osobnost podřídí Bohu, všechny stránky osobnosti – myšlení, tělo a duše musí být odevzdáno Bohu. Důležitou podstatou je udržování duše jednotlivce v čistotě prostřednictvím modlitby a uctívání, ale také je třeba ji osvítít myšlením, znalostmi a udržovat tělo ve zdravém životním stylu. Islám nabízí příležitost, jak najít sama sebe, tak jak jsme byli stvořeni. Stát se muslimem znamená, že se staneš se pravdivým sám k sobě, jako když svízelné zavazadlo necháš za sebou a putuješ pěšky cestou, kde jsi byl umístěn při vstupu na tento svět.

Síla pravdy o Islámu může rozšířit a objasnit pravdy všech náboženství, zatímco pomáhá věřícím rozpoznat a vyřadit klam. Islám je zcela univerzální.

* Linda Barto je americká spisovatelka, basnířka a umělkyně.

Část pátá

Pravda o posledním Prorokovi

Muhammad ( mír a Boží požehnání s ním), syn Abdullaha, se narodil v Mecce kolem roku 570n.l. . Mezi lidmi byl znám jako al-Amín(důvěryhodný).

Když bylo Muhammedovi 40 let, anděl Gabriel mu seslal zjevení. Muhammodovi bylo první nařízeno učit Islám jeho blízkou rodinu, včetně jeho manželky Chadídži.Nakonec mu bylo zjeveno, aby ho doručil celéu lidstvu. V dalších letech jeho života, předával Boží poselství dalším lidem, byl nejlepším příkladem pro lidstvo a modeůem lidskosti. V roce 632n.l., Prorok Muhammad (mír a Boží požehnání s ním) odešel z tohoto světa v 63 letech.

Prorok Muhammad (mír a Boží požehnání s ním) je nazýván “Pečetí Proroků". Byl posledním prorokem a byl seslán, aby potvrdil všem pravdu, která byla zjevena před ním, včetně původního Ježíšova Evangelia.

Svatý Korán svědčí že: “ Muhammad je Posel Boží a Pečet Proroků" (33:40).

Návaznost mezi jím a Ježíšem potvrzuje Prorok Muhammad slovy: „Jestliže muž věří v Ježíše a pak věří ve mně (Muhammada), dostane dvojitou odměnu.“

Prorok Muhammad také uvedl: „ Jsem nejblíže ze všech lidí k Ježíšovi, syna Marie, mezi mnou a jím (Ježíšem) nebyl žádný prorok.“

Tyto Prorokovy slova ukazují, jak Muhammad ctil Ježíše ( mír a Boží požehnnání s něma). Bylo to proroctví, které Ježíš předpověděl v Bibli.

Velkolepý charakter proroka Muhammeda (mír a Boží požehnání s ním)

Muhammad (mír a Boží požehnání s ním), od dětství, přes pubertu a přes jeho proroctví až do smrti, byl znám mezi lidmi jako čestný člověk, neobyčejný a velká osobnost a to i během celé historie lidstva pro jeho jedinečný charakter a chování. Byl milosrdný, čestný, upřimný, laskavý a prostý. Každý detail jeho soukromého života a veřejných prohlášení byly přesně a originálně zdokumentovány a dochovány do dnešní doby.

Byl prorokem, poslem, učitelem náboženství, společenským reformátorem, mravním rádcem, vůdcem, politikem, státníkem, věrným kamarádem, báječným společníkem, oddaným manželem a milujícím otcem.

Ramakrishna Rao, indický profesor filosofie, v jeho knížečce: „Muhammad: The Prophet of Islam“ (Muhammad:Prorok Islámu), jej nazývá „ dokonalým modelem lidského života“.

Profesor Rao vysvětluje:

Je velmi složité zjistit o charakteru Muhammeda celou pravdu. Můžeme to vystihnout pouze letmo.Jaká to dramatická scenérie! Máme tu Muhammada (mír a Boží požehnání s ním) jako proroka. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním)jako bojovníka. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním) jako obchodníka. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním) jako politika. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním)jako řečníka, reformátora, ochránce sirotků. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním) jako ochránce otroků, osvoboditele žen. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním) jako soudce. Muhammada (mír a Boží požehnání s ním)jako světce. Se všemi těmito skvělými posláními, ve všech těchto lidských oborech a aktivitách je jako hrdina.

Historicky, během krátkého období 23 let jeho proroctví úplně změnilo arabský poloostrov…

v z pohanství a modlářství k podřízení Jedinému Bohu

v z kmenových hádek a válek k solidaritě a soudržnosti

v z opilectví a zhýralosti k střízlovosti a zbožnosti

v z bezpráví a chaosu k ukázněnému životu

v z naprostého morálního úpadku k vysokému standardu znamenité morálky

Historie lidstva nikdy předtím či potom nezaznamenala takovou naprostou přeměnu společnosti nebo místa – pomyslete… všechny tyto neuvěřitelné zázraky se staly jen během dvou dekád.

Prorok Muhammad (mír a Boží požehnání s ním) ve světových knihách

Ačkoliv není hlavním tématem této publikace popisovat detaily všech proroctví jiných náboženství v písmech svatých, předzvěst o příchodu proroka Muhammeda (mír a Boží požehnání s ním), chtěl bych zmínit, že muslimští učenci zaznamenali toto proroctví i v parsi, hinduistickém, budhistickém, židovském a také v křestanském písmu svatém.

Muhammed (mír a Boží požehnání s ním) v jiných písmech je velmi zajímavým tématem, které bylo důkladně diskutováno v mnoha publikacích a článcích, stejně jako na internetu. ( pro více informací o tématu v angličtině, můžete naštívit webové stránky Dr. Zakira Naika, www.irf.net, nebo jen vyhledat na internetu zadáním těchto slov: „prorok Muhammad“, „ Muhammad v Hindu písmu“ – „Muhammad in the Hindu scripture“, „ Muhammad v Bibli“ – „ Muhammad in the Bible“, atd.)

A.H. Vidyarthi a ﷻ‬. Ali napsali knížku s názvem Muhammad in Parsi, Hindu, and Buddhist Scriptures, Muhammad v parsí, hindu a budhistických písmech.

V nádherné knize, Muhammad in the Bible,Muhammad v Bibli, profesor Abdul-Ahad Dawud ( dříve nazývaný uctihodný David Benjamin) komentuje verše Bible, předpovídající přícho proroka „jako Mojžíše“:

Přečteme si tato slova z knize Deuteronomium, kapitola 18, verš 18:" Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži." A jestliže tyto slova nejsou určeny pro Mohameda, zůstávají stále nenaplněny. Ježíš nikdy netvrdil, že je tento zmiňovaný Prorok ... Ježíš, jak věří církev, se zjeví jako soudce nikoliv jako práva-dárce, ale slib přišel s "ohnivým zákonem" v "pravé ruce ': Deut. 33:2

Muslimští učenci poukazují na to, že toto proroctví se nevztahuje na nic jiného než na Muhammada (mír a Boží požehnání s ním). Mojžíš a Mohamed jsou podobí v mnoha pohledech. Oba mají stejné první písmeno svého jména. Mají podobné přirozené narození, uzavření manželství, poselství a přirozené úmrtí. Oba byli proroci, vládci, vůdci a státníci. Oba přinesl “ohnivý zákon". Na druhé straně, Ježíš je od Mojžíš rozdílný v několika věcech. Jeho narození, poslání, a konec jsou rozdílné od Mojžíše. Ježíš se neoženil ani nevedl jeho lidi nebo bojoval ve válkách jako Mojžíš.

Za zmínku také stojí, že "prorok z jejich bratří" odkazuje na proroka z bratrů Izraelitů (tzn. Izmaelci).

V Novém zákoně Bible, i Ježíš prorokoval příchod jiného Utěšitele. Ježíš prohlásil, " Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky" (Jan 14:16).

Ježíš dále řekl:

“Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám8Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. 9Hřích, že nevěří ve mne; 10spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte; 11a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

12Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. 13Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. 14On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. 15Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě. 16Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě znovu spatříte.“ (Jan 16:7-14)

Tak, kdo je tento další Utěšitel co přjde po Ježíši?

Vskutku, muslimští učenci uvádějí, že to je pouze Muhammad, který zcela splnuje Ježíšovo proroctví z mnoha důvodů. Některé tu zmíním:

v Ježíšův odkaz na "jiného Utěšitele" nelze použít na Ducha svatého, neboť Duch svatý (část Nejsvětější Trojice - Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, podle křesťanů, kteří věří v to) byl tu před a během poslání Ježíšova, podle Bible, zatímco Utěšitel měl přijít později.

v Kromě toho, Muhammad přišel varovat lidi před hříchem a nařizoval jim spravedlnost. Byl vládcem a soudcem s "právem" v " jeho pravou ruku".

v Muhammad ukázal lidem skutečnou pravdu o jedinečnosti pravého Boha, pravdu o účelu tohoto života, pravdu o věčném životě a mnoho dalších věcí.

v Ukázal nám vědi, které přišli s proroctvím a zázraky, které mu dal, ten kdo ho seslal, Bůh.

v Muhammad byl prorok, který "nemluvil o sobě, ale cokoliv co slyšel předával". Byl to nástroj, jehož prostřednictvím Bůh zjevil své slovo, Božský Korán. Muhammada recitoval Boží slovo ve jménu Boha. Bible prorokuje: "která promluví mým jménem ... "(Dt 18:19). Ve skutečnosti kapitoli v Božského Koránu začínají větou “Ve jménu Boha".

v Mohammed (mír a Boží požehnání s ním) i Božský Korán Ježíše velmi oslavují. Na počest toho muslimové rádi dávají svým dětem jméno Ísa (arabsky Ježíše).

“Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: „Kdo jsi?“ 20Neodmítl jim přímou odpověď. „Já nejsem Mesiáš,“ prohlásil. 21„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho. „Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ (Jan 1:19-21)

Muslimští učenci tvrdí, že Muhammad je ten, uvedený v tomto biblickém textu:

"Jsi ten Prorok?" odpověděl:, Ne ". Takže, kdo je, ten Prorok? Je jasné ", že prorok" se nevztahuje na Jana Baptistu, ani na Ježíše Krista, jak John sám dosvědčil.

Proto, kdo hledá moudře, čestně a upřímně pravdu, měl by se objektivně sám sebe ptát:

v Kdo je to tím prorokem?

v Kdo je tím opravdovým prorokem, který přišel po Janovi a Ježíši s originální zpravou o jediněčnosti pravého Bůha?

Je to Muhammad!

Co o Něm říkají?

O proroku Muhammadovi toho bylo již mnoho napsáno. Níže jsou uvedeny jen ukázky toho, co o něm řekly známé osobnosti:

Lamartine (známý historik) řekl:

„ Pokud velikost důvodů, malost prostředků a skvělost výsledků jsou třemi kritérii lidského génia, jak by vůbec někdo v moderní historii mohl srovnávat jakéhokoli velikána s Muhammadem?“

A na závěr napsal: „ Zvážením všech standardů, kterými je lidské velikánství měřeno, se můžeme ptát, zda je tu větší velikán než právě on?“( Historie De La Turqvie, Paříž 1854-svazek II, str. 276-277)

Ve své knize „ The 100: A rating of the most influential persons in history „ (100: Hodnocení nejvlivnějších lidí v historii), Michael H.Hart řekl:

„Některé z mých čtenářů může překvapit má volba prvního světově nejvlivnějšího člověka - Muhammada a jinými může být zpochybňována. Ale on byl jediným mužem v historii, který byl extrémně úspěšným jak po stránce náboženské, tak i sekulární“.

Hart závěrem napsal: „Touto nesouladnou kombinací sekulárního a náboženského vlivu, si dle mého názoru zasluhuje být považován za nejvlivnějšího člověka v lidské historii“.

Sir George Bernard Shaw, ve své knize „The Genuine Islam“ (Ryzí islám) napsal:

„Věřím, že kdyby muž jako on měl získat vedení nad moderním světem, uspěl by v řešení jeho problémů tak, že by přinesl tomuto světu tolik potřebný mír a štěstí“. A dodal: „Nepřekonatelně byl nejpozoruhodnějším člověkem, který kdy po tomto světě chodil. Kázal víru, založil stát, postavil národ, dal základy morálnímu kodexu, zahájil nespočet sociálních a politických reforem, ustavil mocnou a dynamickou společnost, která praktikovala a předvedla jeho učení a kompletně způsobil převrat ve světovém lidském myšlení a chování na věky“. (The Genuine Islam, svazek 1)

Mahatma Gandhi řekl:

„Byl jsem více než přesvědčen, že to nebyl meč, který v oněch dnech vyhrál místo islámu. Byla to nekompromisní jednoduchost, Prorokova doslovná skromnost, svědomitost v závazcích, vášnivá oddanost svým přátelům a následovníkům, jeho neohroženost, odvážnost, jeho absolutní důvěra v Boha a svou misi“ (Young India newspaper, noviny mladá Indie).

Wolfgang Goethe, známý evropský básník, věřil, že:

„Je prorokem a ne básníkem, a proto by měl být Korán viděn jako božský zákon a ne jako lidský výplod, napsaný pro nauku a pobavení“. (Noten und Abhandlungen zum Westlichen Dvan, WA 1,7,32).

Encyklopedie Britannica (sv.12) cituje:

„…spousta detailů v ranných zdrojích ukazuje, že byl čestným a poctivým mužem, který si získal respekt a věrnost druhých, kteří byli stejně tak jako on čestní a poctiví“…Muhammad je nejúspěšnějším ze všech proroků a náboženských osobností“.

Thomas Carlyle, ve své knize „Heroes and Hero-worship“, uvedl:

Jak mohl jeden muž, bez jakékoli pomoci, spojit válčící kmeny a potulné beduíny do nejmocnějšího a civilizovaného národa v méně než dvou desetiletích….Lži (pomluvy Západu), které kolem jeho osoby kolují, jsou potupou pouze nás samotných.

V jedné z pozdějších prací „Islam: The Straight Path“, John Esposito (Universitní profesor náboženských a mezinárodních věd, ředitel centra pro mezinárodní studie na universitě Svatého kříže, zakládající ředitel PABT centra pro muslimsko-křesťanské porozumění, Georgetown universita, USA), řekl:

„Muhammad byl mezi těmi velikými náboženskými osobnostmi, proroky a zakladateli náboženství, kteří svým obdivuhodným charakterem a osobností povzbudili nezvyklou důvěru a rozhodnost. Jeho fenomenální úspěch přilákal následovníky a vytvoření státu, který dominoval Arábii, lze přičíst pouze tomu, že byl bystrým, inteligentním´vojenským stratégem, ale také neobyčejným mužem…Muhammadovi následovníci zjistili, že byl spravedlivým, počestným, zbožným, důvěryhodným, poctivým, soucitným člověkem“. (Esposito, 2004).

Objasnil, že „Muhammad nebyl zakladateelm islámu, ani nezačal novou víru“.

Profesor Esposito zdůraznil, že: „ Islám přinesl reformu. Po dlouhé době to bylo opět volání k absolutní odevzdanosti Alláhu (islám) a uvedení v praxi Jeho vůli tak, jak byla zjevena ve své kompletní podobě Muhammadovi, pečeti proroků. Proto pro něj islám nebyl novým náboženstvím, ale obnovením pravé víry“.

Krásné citáty

Vzpomínáte si ještě, co bylo uvedeno v první části (Špička ledovce) této knihy? Zmíněné myšlenky jsou uvedeny na základě Koránu a výroků proroka Muhammada. Níže jsou jen některé příklady Prorokových výroků, k poznání a pocítění jejich krásy a sladkosti:

v Dobré slovo je milodar..

v Upřímný úsměv je milodar..

v Nejlepší z vás jsou ti s nejlepším charakterem.

v Odstraňování překážky z cesty je milodar..

v Nejlepším aspektem víry je trpělivost a tolerance.

v Jednou se muž se zeptal Posla Božího: "Který aspekt Islámu je nejlepší?" On odpověděl, "Nakrmit a pozdravitt ty, které znáte i ty, které neznáte."

Kromě toho Prorok Muhammad (necht je Boží mír a požehnání s ním) řekl:

v Slitovný Bůh má slitování k těm kdo jsou milosrdní. Jestliže ukážeš milosrdenství těm kdo žijí na zemi, On, kdo je v nebesích ukáže milosrdenství vám.

v Nikdo z vás skutečně nevěří, dokud si nepřeje pro svého bratra, to co si přeje pro sebe.

v Ten, kdo se nají, zatímco jeho soused jde spát bez jídla, není věřící.

v Silný není ten, kdo srazí druhé dolů, silný je ten, kdo umí kontrolovat sám sebe v záchvatu hněvu.

v Bůh tě nesoudí podle těla a vzhledu, ale prohlíží tvoje srdce a dívá se na tvé skutky.

v Nejlepší z vás je ten, kdo je nejlepší ke své rodině, a já jsem nejlepší mezi vámi k mé rodině.

v Nejlepší z vás jsou ti, kteří jsou nejlepší ke svým ženám.

v Nejlepší z islámu je chovat se s jemností a tolerancí.

v Nejlepší z lidí jsou ti nejpřínosnější pro druhé.

Toto jsou jen některé příklady Prorokových moudrých, krásných a zlatých rčení.

Muhammad (necht mír a Boží požehnání je s ním) svá slova nejen prohlašoval a učil, ale stejně tak byl sám jejich jedinečným příkladem v běžném životě. Jeho způsoby a jednání s druhými odrážely jeho mravy, milosrdenství, poctivost, upřímnost, vlídnost, pravdomluvnost, pokoru, štědrost, odpuštění, trpělivost a toleranci, stejně tak jako mnoho dalších skvělých vlastností. Je příliš mnoho příběhů, příkladů a důkazů o těchto úžasných osobních vlastnostech posledního Proroka, abychom je mohli zde zmínit dopodrobna. Proto si připomeňme alespoň jeden příklad.

v Poté, co jeho Mekanští nepřátelé zavrhli a neuvěřili v jeho poselství, Islám ...

v Poté, co jej pronásledovali a týrali ve snaze ho několikrát zabít ...

v Po mučení a zabítí mnoho z jeho následovníků a blízkým ...

v Poté, co mučili a zabili mnoho jeho společníků a milovaných a jeho společníky vyhnali z jejich domovů, statků a pozemků ...

Jaká byla reakce Mohameda (necht Boží mír a požehnání je s ním) k jeho Mekkánským nepřátelům, když vstoupil do Makky a osvobodil ji od modlářství a pohanství?

Poté, co Muhammed spolu s muslimy vstoupil do Mekky, nechal si shromáždit všechny Mekkánce. Ti se obávali odplaty za jejich týrání a zabíjení muslimů v minulosti.

Muhammad(mír a Boží požehnání s ním)se jich zeptal: "Co myslíte, že s vámi udělám?" Oni odpověděli, “Ty jsi velkorysý bratr a syn našeho čestného bratra". Poté, laskavý, tolerantní, velkorysý a soucitný Prorok jim odpustil a oznámil: "Nebude vám ublíženo. Můžete jít. Jste volní."

v Už jste někdy viděli takovou scénu?

v Už jste někdy slyšeli takový příběh?

v Dokážete pochopit Prorokovo milosrdenství?

Profesor John Esposito k tomu uvedl:

“Raději než mávání mečem a drancování obydlí, Prorok místo toho přijal osídlení a udělil milost raději než vyzvat k boji jeho bývalé nepřátelé.Část z nich, Mekkánců, konvertovala k Islámu, přijali Muhammedovo vedení a byli včleněni do ummy (muslimské komunity).

Naproti tomu, uvědomujete si, jakých různých krutostí se velmi silné národy dopustili, když nespravedlivě napadali, přepadali a mučili druhé během lidské historie?

Ve skutečnosti,čím více zjišťujeme o životě Muhammada (mír a Boží požehnání s ním), tím více si začínáme uvědomovat jeho vynikající chování a charakter, tím dva za pravdu verši v Koránu: “A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré."(Svatý Korán, 21:107).

Prorok Muhammad řekl: "Byl jsem seslán zdokonalit vznešené rysy charakteru."

Tato skutečnost je potvrzena v Svatém Koránu, “vždyť vskutku povaha tvá je vznešená." (68:4)

Část šestá

Krásná jména Boží a vlastnosti Boha

Zde jsou jen některé z kvalit a vlastností Boha:

• Allah: jméno jediného Boha, Jediný všemohoucí, hodný uctívání.

• Ar-Rahman: Soucitný, Je milosrdný a laskavý ke všem svým stvořením.

• Ar-Rahim: Milosrdný, Laskavý v nejvyšší možné míře.

• Al-Malik: Nejvyšší Pán, Vládce veškerého světa, král králů.

• Al-Quddus: Svatý, Nemá žádné chyby.

• As-Salam: zdroj Míru, Uvolňuje své služebníky od veškerého nebezpečí.

• Al-Hakam: Soudce, Soudí a nechá zvítězit pravdu.

• Al-Aleem: Vševědoucí, Má úplné vědění o všem.

• Al-Baseer: Vševidoucí

• As-Samee: Všeslyšící, Alláh vyslyší všechny, kdo vyzývají tato jména 100x.

• Al-Adl: Spravedlivý, Je nestranný

• Al-Adheem: Největší, Největší a nejskvělejší.

• Al-Ghafoor: Všeodpouštějící, Odpouští a ukrývá naše chyby.

• Al-Ali: Vyzdvižený, Vysoko postavený

"Absolutní kvalita, krása a dokonalost patří Bohu, jedinému pravému Bohu. Vskutku, 'Bůh miluje krásu. " Prorokův výrok

Část sedmá

Závěr

Islám je pravdivé náboženství Adama a Evy a jejich dětí do konce tohoto světa. Je jednoduchý, logický, jasný, praktický a komplexní. Krása islámu je nekonečná, neboť pochází od Nekonečného, Stvořitele.

Jediný pravý Bůh, Alláh, uvedl v krásném a nezměněném Koránu: “Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. (5:3)

Také, jediný pravý Bůh nám řekl, že Muhammad je jeho poslední a konečný Prorok,seslaný pro veškeré lidstvo (židům, křesťanům, muslimům, hinduistům, buddhistům, ateistům, agnosticům, atd.).

Bůh nabídl jeho vedení a světlo pro všechny lidi a odhalil tajemství a klíče, jehož prostřednictvím mohou dosáhnout klidu a pohody, stejně jako duchovního, sociálního a celosvětového míru.

Islám nás učí být spravedlivými, moudrými, upřímnými, čestnými, objektivními a vnímavími v hledání pravdy a také v jednání a vynášení soudů nad ostatními.

Hledání pravdy by mělo být založeno na spolehlivých zdrojích a důvěryhodných skutečnostech. Jednání s ostatními a souzení druhých mělo by být spravedlivé, pozitivní, konverzační se vzájemnou úctou a jasným pochopením.

Reference a zdroje

Svatý Korán

Hadídy (výroky proroka)

Bible

Just One Message, Dr. Naji I. Arfaj, 2001

Realities of faith, Umm Muhammad (americký spisovatel a překladatel, 1994

Islam our Choice, Portraits of Modern American Muslim Women, edited by Debra L. Dirks and Stephanie Parlove, 2003, Amana Publications

The Rights of Non-Muslims in Muslim Countries, prof. Saleh H-Al -Ayed, 2001

Islam: The Straight Path, John L. Exposito, Oxford University Press, 2004

Malcolm X: A Research Site (www.brothermalcolm.net)

The Religion of Adam and Eve. Linda Barto, 2006

Mohammed The Prophet. Prof.K.S.Ramakrishma Rao, University of Mysore, India, dostupné na internetu

The 100: A Ranking of the Most Influental Persons in History, Michael H.Hart, dostupné na internetu

Vybrané hadídy z knihy The Best in Islam, Dr. Bilal Philips, Dar Al Fatah, UAE, 1996

Scenes From the Life of Prophet Muhammad, Dr. Muhammad Badawi, Dar Ibn Hazm Publishing House, 1993

Webové stránky v angličtině:

www.sultan.org

www.islamway.com

www.islamworld.net

www.abctruth.net

www.islam-guide.com

Publikace autora:

Who is The True God?

God in Christianity: What is His Nature?

Just One Message!

O autorovi:

Dr. Naji Arfaj absolvoval Universitu v Michiganu, USA, kde dokončil v roce 1995 magisterské studium a Ph.D. v aplikované lingvistice. Více než 20 let se věnuje srovnávacímu studiu náboženství. Kniha Have you discovered its Real Beauty je výsledkem tohoto náročného studia a řady zkušeností a poznatků. Autor často přednáší po celém světě, je rovněž autorem řady dalších knih, dostupných i na internetu a vystupuje v rádiu a TV pořadech, mimo jiné je také ředitelem Civilního komunikačního centra v Království Saudské Arábie.

Překlad: JUDr. Ivana Hrdličková

Revize: Pavla Tuková

V části páté byla užita část překladu z knihy „Víte, kdo to byl“, autora Dr. Naji Arfaje v překladu Veroniky Matulové, s laskavým svolením překladatelky

Kategorie: