ޢުމްރާގެ ފިޤްހު ކުރުކޮށް

މުޤައްރިރު :

މަޞްދަރުތައް:

ކެޓަގަރީތައް:

ޚުލާޞާ

ޢުމްރާގެ ފިޤްހު ކުރުކޮށް : ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުއްނަތާއި އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުގެ އަލީގައި، އަދި ފަހުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަޔާންކުރުމާއެކު

ތިބާގެ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމެވެ.