ކެޓަގަރީތައް

  • ޢަރަބި

    MP3

    ޢުމްރާގެ ފިޤްހު ކުރުކޮށް : ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތް، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުއްނަތާއި އުއްމަތުގެ ސަލަފުންގެ ބަސްފުޅުގެ އަލީގައި، އަދި ފަހުގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަޔާންކުރުމާއެކު

ތިބާގެ ޚިޔާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމެވެ.