معلومات المواد باللغة العربية

Αριθμός υλικών: 1

  • Ελληνικά

    PDF

    Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCHES CENTER (EIRC) Μετάφραση : Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν Επιμέλεια : Άχμαντ Αλ-’Αμίρ The Publisher : www.islamhouse.com

    Λέει ο συγγραφέας: “Η πιο σωστή μέθοδος που πρέπει να ακολουθεί κανείς είναι το να ακολουθεί τα λόγια του Προφήτη (). Γι’ αυτό αποφάσισα να συλλέξω σ’ αυτό το βιβλίο κάποια από τα αυθεντικά επικυρωμένα Χαντίθ (τα λόγια του Προφήτη ), το οποίο βιβλίο περιέχει για κάθε έναν ένα δρόμο προς τη Mέλλουσα Zωή. Επίσης, περιέχει τις επιβραβεύσεις και τις τιμωρίες για κάθε πράξη, όπως τα Χαντίθ που αναφέρονται στους ηθικούς χαρακτήρες και στην θεραπεία των καρδιών κλπ. Γι’ αυτό δεν ανέφερα παρά μόνο τα επικυρωμένα Χαντίθ που καταγράφηκαν στα γνωστά βιβλία των Χαντίθ και ξεκίνησα κάθε κεφάλαιο με εδάφια από το Ένδοξο Κοράνιο."