تفسير سه جزء اخر

تفسير سه جزء اخر

در دسترس هست با من

شرح

این كتاب با حجم بسیار كوچک در برگیرنده تمامی ضروریاتی که یک مسلمان لازم است از دینش بداند در بر گرفته است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

شرح مفصل

مضامين كتاب:

اول: آيات و احاديثي در پيرامون فضيلت قرآن کريم و تلاوت و تدبر آن .

دوم: سه پار? اخير از قرآن کريم که بيشتر مسلمانان به آنها اهتمام خاص ميدهند، چه از نگاه خواندن و چه از نگاه حفظ کردن آنها .

سوم: تفسير اين سه پاره، چون فايده از آنها کامل نميگردد مگر در صورت شناخت معناي آنها که به تدبر و عمل به آنها ميانجامد .

چهارم: روشن نمودن عقيد? مسلمان و آن هم به دو روش: - روش سوال و جواب، که شست سوال را در پيرامون مهمترين مسايل عقيده جوابهاي بسا مختصر و روشن داده شده است. - روش گفتگو و عرض قصههاي هدفمند زير اين عنوان: « گفتگوي آرام » .

پنجم: بيان ارکان اسلام آغاز از شهادتين، سپس طهارت و نماز، باز زکات و روزه و حج .

ششم: از آنجا که ما در بخش سوالهاي عقيده به حرام بودن رفتن به نزد جادوگران و شعبدهبازان تنبيه نموديم، و بخاطر پره نمودن فايده؛ عوض شرعي آنرا ياد نموديم که همانا رقيه (افسون، دعا، وتعويذ) شرعي است، تا شخص مسلمان در همه احوال خود به الله متعال پناه برد، سپس صفات و نشانههاي جادوگر و شعبدهباز را بيان کرديم تا بين او و بين مرد نيک فرق کرده شود، چون اکثر جادوگران خود را در لباس صالحين نمايان ميکنند .

هفتم: و همچنان از آنجا که در مسايل عقيده بر حرام بودن درخواست و دعاي مردگان و اولياء از بجاي الله، تنبيه نموديم؛ عوض صحيح آنرا ياد کرديم که همانا دعاي مشروعي است که از رسول الله صلي الله عليه وسلم وارد شده است، همراه با ذکر اسباب و موانع اجابت دعا، و نمونههايي از دعاي ماثور (وارد شده از پيامبر صلي الله عليه وسلم)، سپس در پيرامون ذکر الله و فوايد و فضايل آن صحبت کرديم، همراه با ذکر برخي از اذکار وارد شده .

هشتم: ملخص نمودن بيش از هفتاد باب در مورد فضايل اعمال از کتاب «رياض الصالحين» بر هيئت جدول مختصر که در آن، عمل بافضيلت را همراه با يک حديث صحيح در بيان فضيلت آن ياد مينمائيم، علاوه از آن بيش از شست باب را در بار? اعمالي که از آن نهي شده، ملخص کرده و همراه با دليل بيان نموديم .

نهم: اين مجموعه را خاتمه بخشيديم با تصويرهايي در بيان چگونگي وضو و کيفيت ادا نمودن نماز و برخي از اشتباهات در زمينه .