خویشاوندی بين صدیق و صادق

شرح

امام جعفر صادق و خليفه رسول الله ابوبكر صديق رضي الله عنهما خويشاوند همديگر بوده اند که در اين مختصر با اين پيوند مبارک آشنا مي شويد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است