آیا علی رضي الله عنه معتقد به امامت خویش بودند؟

شرح

شیعه مدعی است که علی رضی الله عنه معتقد به امامت خویش بودند و در این زمنیه استدلال های از روایات می آورند که بیشتر زیاده گویی و گزافه گویی و دروغ است

Download
نظر شما برای ما مهم است