افسانه ای که مدعیان تشیع به آن معتقدند!

طراح : علی حسین امیری

مرور:

شرح

یکی از بزرگترین علل اختلاف و تفرقه میان مسلمین در واقع افسانه شهادت حضرت فاطمه است که دجال صفتان و منافقین آنرا اختراع و متاسفانه مدعیان تشیع بدین افسانه معتقدند و هر سال برای این افسانه دهه عزاداری برپا می کنند و در مجالس خویش به لعن و نفرین می پردازند

Download
نظر شما برای ما مهم است