صلاة الألفیة

شرح

در این مقاله به بیان بدعت صلاة الفیه(نماز هزارتایی) که در ماه شعبان انجام می شود پرداخته شده و در این راستا به مؤسس ابن نماز و ویژگیهای این نماز اشاره شده است. سپس حکم این نماز بیان شده و همچنین خلاصه سخن ابن حاج در رابطه با محرمات و منکراتی که در این مراسم صورت می گیرد را بیان کرده است.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه