بدعت عید غدیر خم

شرح

در این مقاله ابتدا به بیان حدیث غدیر خم واولین مؤسس این بدعت پرداخته شده و در ادامه حکم این عید مورد بررسی قرار گرفته است.

Download
نظر شما برای ما مهم است