درباره مهدى

شرح

اثر حاضر توضیح و شرحی است در مورد مهدی منتظر و پاسخی است به شبهاتی که در مورد او مطرح است.

Download
نظر شما برای ما مهم است