• فارسی

    انسان همواره در طول حیاتش در دوره‌های مختلف کودکی وجوانی، پیری و کهنسالی در حال دگرگونی است و همواره از حالات مختلف سختی و آسانی، فقر و بی‌نیازی، غم و شادی، بیماری و تندرستی، ضعف و قوّت و ... می‌گذرد اما مهم اینست که خاتمه نیکو داشته باشد

نظر شما برای ما مهم است