دیدگاهها و اظهارنظرهایی بر کتاب السَّلفیه از محمد سعید رمضان

شرح

بررسی و نقد کتاب «السلفیه مرحله زمینه لامذهب الإسلامي» اثر دکتر محمد سعید رمضان البوطی است. نویسنده کتاب مذکور، مذهب سلفیه را بدعت، و تمسک به آن را حرام و مستوجب عقاب می‌داند. دکتر فوزان در اثر حاضر، ادعاهای البوطی در کتابش را به دقت بررسی کرده، خطاهای وی را در 41 مورد مختلف خاطر نشان می‌سازد و بدین صورت، از شیوه دینداری اصحاب و یاران اسلام دفاع می‌کند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: