بحث در شفاعت وحقيقت آن [ فصل سوم كتاب: راه نجات از شرِّ غلاة ]

شرح

اين كتاب مربوط به بحث شفاعت است بیاری خدای متعال تقدیم طالبان حق و حقیقت میکنیم و امیدواریم که در جامعۀ گمراه ما باعث تنبه و هدایت شود، چه میدانیم علت اصلی و مهم نفرت نسل جوان از مسائل دین و ایمان همان نشر خرافات و بسط موهومات است که بنام حقائق دین درمیان این مردم در ترویج و گسترش است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه