مختصری در اسباب نزول آیات قرآن کریم

نویسنده : جلال الدين السيوطي

مرور:

شرح

یکی از مهمترین کتابی هایی که در این موضوع اسباب نزول نوشته شده است، که به جنبه های مختلف تحلیل و تفسیر اسباب نزول پرداخته است، و در این راستا به مبحث حدیثی که ارتبط مهمی با اسباب نزول دارد توجه خاصی صورت گرفته، صحت و ضعف و نسبت آن را به روایان را بیان نموده، و روایات نادرست در این باب را نیز مشخص کرده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه