اسلام : رساله ای مختصر دربارهٔ اسلام، بر اساس قرآن کریم و سنت نبوی

شرح

این کتاب مهم در بر دارنده تعریفی مختصر از اسلام است و به بیان مهمترین اصول و تعالیم و محاسن اسلام از منابع اصلی آن، یعنی قرآن کریم و سنت نبوی می پردازد. مخاطَب این رساله همهٔ اهل تکلیف از مسلمانان و غیر مسلمانان به زبان خود آنان در هر زمان و مکانى با تفاوت شرایط و اوضاع می باشند.

Download

شرح مفصل

یک نسخه همراه با شواهدی از قرآن و سنت

https://islamhouse.com/fa/books/2831653

نظر شما برای ما مهم است