شرح

كتابي كه در اختيار داريد مختصري از زندگي نامه‌ي محدث عصر حاضر محمد ناصرالدين‌ آلباني است؛ شخصيت علمي ايشان براي طلاب علوم ديني و متخصصين علوم اسلامي شخصيتي آشنا است. علماي معاصر همواره از تفوق علمي و شخصيت حديثي ايشان تجليل به عمل آورده اند

نظر شما برای ما مهم است