پاسخ به خاطرات واهی همفر، جاسوس بريتانيايی

شرح

کشف چهره واقعی کسی‌که این خاطرات را برای تخریب دعوت محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ساخت، این کتاب در واقع ساختگی بودن این خاطرات را بیان و اثبات می نماید.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه