پاسخ به شبهات معترضین بر تحریم آهنگ

شرح

در این کتاب به طور تفصیل پاسخ کسانی که بر تحریم موسیقی اعتراض دارند داده می شوند.

Download
نظر شما برای ما مهم است