پاسخ به شبهات معترضین بر تحریم آهنگ

شرح

در این کتاب به طور تفصیل پاسخ کسانی که بر تحریم موسیقی اعتراض دارند داده می شوند.

نظر شما برای ما مهم است