موضع‌ گيری و اعتقاد شيعه نسبت به قرآن

شرح

هرکس بخواهد عقیده‌ي شیعه نسبت به قرآن را با یقین بداند و در مورد آن بحث و تحقيق نماید، باید به کتاب‌ها و منابع و مراجع آن‌ها در تفسیر و حدیث مراجعه کند، تا در حکم كردن منصف و در نتیجه‌گیری عادل باشد؛ زیرا محور عقاید و اعتمادشان در اختلاف با ديگران بر آن منابع و مراجع است، و فقط با روایاتی که به گفته‌ي خودشان از پیشوایان معصوم نسل علی رضي الله عنه که از راه‌های مخصوص و اسنادهای ویژه‌ي دروغين خود روایت کرده‌اند، از دیگر فرقه‌های مسلمان جدا می‌شوند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: