آیا می دانید؟

شرح

در اين كتاب به سوالاتى كه در ذهن شما راجع به بعضى از ظواهر طبيعى وجود دارد پاسخ داده می شود.

Download
نظر شما برای ما مهم است