كسانی كه الله آنها را دوست دارد

شرح

در این کتاب با استناد به قرآن و سنت، صفات کسانی را که الله دوست می‌دارد، بیان می¬شود، تا به آن اقتدا نماییم و از مسائلی که لازم به پیروی است از آنها تبعیت کنیم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه