علماء و حکام

شرح

این کتاب گوشه هايي از تاريخ سر افراز امت اسلام است … تصويري از برخورد علما با حكام وقت..... دو قشري كه اصلاح و فساد امت به اصلاح و فساد آنان بستگي دارد.

Download

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است