گامی واقعی به سوی وحدت اسلامی (اوقات نماز به عنوان نمونه)

شرح

کتابی که پیش روی دارید مطالبی علمی و مختصر و جامع است که در پرتو قرآن و سنت اوقات نماز را تعیین و تبیین می‌نماید.
این کتاب با استناد به روایت‌های سنی و شیعه نگاشته شده تا روشن شود که در این منابع امور زیادی هست که می‌توان از آن استناد کرد و در چنین امور مهمّی متحد و همآهنگ بود.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه