شبی در میقات - سرگذشت سفر حج بیت الله الحرام

شرح

این کتاب سرگذشت سفر حج می باشد که مولف با جذابیت خاصی سفرنامه حج شان را نوشته اند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه