تحقیقی پیرامون اجتهاد ائمه

شرح

این کتاب در زمینه رفع سرزنش از ائمه دین می باشد و اینکه آن ها اجتهاداتی نموده اند که معذور می باشند و ممکن است درست یا خطا باشد و ما باید تابع دلیل باشیم و از طرفی آنها را هم بخاطر اجتهاداتشان معذور بدانیم و حرمت آنها را حفظ کنیم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه