جنگ جمل

شرح

جنگ جمل، برگرفته از كتاب: سیرت أميرالمؤمنین علی بن أبی طالب و شخصیت و عصر.

Download
نظر شما برای ما مهم است