ماجرای غدیر از نظر ما مسلمانان اهل سنت

نویسنده : ساجد ساعی

شرح

ماجرای غدیر از دیدگاه اهل سنت بیان می کنند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه