شناخت وهابیت بر اساس تحقیق نه بر مبنای تقلید

شرح

در این کتاب حقیقت وهابیت بر اساس تحقیق و پژوهش بیان می کنند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: