دین ستیزی با عقاید اهل سنت و جماعت در پوشش مبارزه با وهابیت

شرح

در این کتاب اثبات خواهد شد که برخی مدعیان که می گویند ما عقاید وهابیت را رد می دهیم در واقع این عقاید اهل سنت و جماعت می باشد که آنها در پوشش مبارزه با وهابیت به عقاید اهل سنت اهانت می کنند.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه