حکم مخدرات در اسلام

شرح

حصول رزق و دارائى از راه مواد مخدر چه زراعت يا تجارتباشد، حرام بوده باعث بدبختى ها و رنجها مى شود

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه