دموکراسی اسلامی حقیقت یا خیال؟

شرح

دموکراسی کلمۀ لاتینی است که از دو جز تشکیل شده، مردم وحکومت یا حکم که معنی کلی آن حکومت مردم یا حکومت برای مردم می باشد. مصدر اين نظام خود انسان است، حاکميت مطلق از آن بشر است، وعقيده ای که اين نظام از آن سر چشمه گرفته و پديد آمده است همانا عقيدۀ جدايي دين از دولت است. به اساس اين عقيده دين به شکل کلی مورد انکار قرار نميگيرد بلکه از نقش آن در ابعاد مختلف زندگي کاسته شده و در تنگنايي منحصر ميگردد. اين در حاليست که دين اسلام در طرف مخالف و نقيض اين پديده قرار دارد و عقيدۀ اسلامي می خواهد که روند زندگي وفق شريعت الهي باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است