دو سؤال پیرامون قضا و قدر

شرح

ايمان به قضا وقدر يكي از اركان ايمان مي باشد كه بر هر مسلمان دانستن آن واجب است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه