دو سؤال پیرامون قضا و قدر

نظر شما برای ما مهم است