دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهبی

شرح

نویسنده درباره کتابش می گوید: در این کتاب می خواهیم آشکارا و صراحتاً نظر و دیدگاه خود را برای مردم بیان کنیم، بطوریکه برای کسی بهانه وعذری در ارتباط با نفهمیدن و یا بدفهمی و نظر ودیدگاه ما و آن چرا که در مورد ما شایعه پراکنی می کنند، باقی نماند، چند سالی است که از سوءتفاهم بیشتر مردم نسبت به نظر و فکرمان گله مند بوده و رنج می بریم، نمی دانیم سبب این سوءتفاهم ودرک اشتباه، مخالفت ما نسبت به آنچه که مردم به آن عادت کرده اند یا آن را از آباء و اجداد خود به ارث برده اند، می باشد و یا تلاش بسیاری از افراد مصلحتی و تابع هوا و هوس، باعث بوجود آمدن این موقعیت و سوءتفاهم و گمراهی مسلمانان شده است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه