فقه آسان در مذهب امام شافعی

شرح

درست ترین راه اعمال شایسته آگاهی از فقه و شریعت صحيح راستین محمدی بوده که احکام حیات بخش قرآن کریم و سنّت شریف نبوی در آن متبلور است. و عمل بدان ضامن سعادت دینی و دنیوی افراد جامعه بشری می باشد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه