شرح

نويسنده كتاب يكي از منتقدان مذهب باطل شيعه مي باشد كه با بيان حقايق و اشكالات اين مذهب باطل در راه اصلاح آن مي كوشد

نظر شما برای ما مهم است