شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

شرح

در میان کتب حدیث اهل سنت شش کتاب است که به كتب سته معروف‏ است 1 - صحیح بخاری، تألیف محمدبن اسماعیل بخاری. 2 - صحیح مسلم. مؤلف این کتاب مسلم بن حجاج نیشابوری است، 3 - سنن ابوداود. مؤلف این کتاب سلیمان بن اشعث معروف به ابوداود سجستانی است، 4 - جامع ترمذی، نویسنده کتاب محمد بن عیسی ترمذی، 5 - سنن نسائی مؤلف این کتاب ابوعبدالرحمن احمدبن علی بن شعیب نسائی‏ است. 6 - سنن ابن ماجه، نویسنده این کتاب محمدبن یزیدبن ماجه قزوینی است‏، این کتاب در مورد زندگی نامه مؤلفین کتب سته احادیث اهل سنت می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: