شیخین - ابوبکر و عمر

شرح

مقام و شخصيت هر يك از خلفاء راشدين برتر از اين است كه زبان بتواند آنگونه كه شايسته است بيان نمايد يا قلم از عهده آن بر آيد. آنچه گفته يا نوشته شده مي‌تواند تا حدي معرفي شخصيت عظيم آنها باشد و این کتاب هم سهم كوچكي در این راستا راستا می باشد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی: