غایب همیشه غایب (بررسی مهدی شیعیان)

شرح

بحث ما در این کتاب، پيرامون مهدي صاحب الزمان موجود در شيعه مي باشد كه به عقيدة ايشان، فرزند امام حسن عسكري است، و امام دوازدهم شيعیان اثني عشري مي باشد، و علت اين امر اين است كه احاديث پيرامون مهدي در بين اهل سنت نيز موجود است

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه