مختصر و مفید از دنیای یهود

شرح

گفته می شود آنها یهودی هستند – یعنی به دین موسی روی آوردند، یا آنها همان کسانی هستند که یهودی نام گرفتند بخاطر اینکه به آهستگی سخن گویند، یعنی آنها با حرکت دادن جسم خود و به آهستگی تورات را قرائت می کنند...صهیونیست؛ یک جریان سیاسی - نژادی متعصب است که قصد تشکیل دولتی یهودی را در فلسطین دارد تا در آنجا بر کل دنیا حکومت نماید. و نام "صهیونیست" از اسم کوهی بنام صهیون در قدس گرفته شده است و صهیونیست قصد دارد تا بنای معبد سلیمان را در آن کوه برافراشته کند و در آنجا حکومت صهیونیستی را به پایتختی قدس شریف برپا سازد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه